Hungarian-English dictionary »

képességtől megfoszt meaning in English

HungarianEnglish
képességtől megfoszt ige

incapacitate [incapacitated, incapacitated, incapacitating, incapacitates] verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

cselekvőképességtől megfoszt ige

incapacitate [incapacitated, incapacitated, incapacitating, incapacitates] verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

jogképességtől megfoszt ige

incapacitate [incapacitated, incapacitated, incapacitating, incapacitates] verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

You can find it in:

HungarianEnglish