Hungarian-English dictionary »

képcsarnok meaning in English

HungarianEnglish
képcsarnok főnév

art gallery◼◼◼ noun
[UK: ɑːt ˈɡæ.lə.ri] [US: ˈɑːrt ˈɡæ.lə.ri]

képcsarnok főnév
US

art museum◼◼◼ noun
[UK: ɑːt mjuː.ˈzɪəm] [US: ˈɑːrt mjuː.ˈziːəm]

arcképcsarnok főnév

gallery of portraits noun

portrait gallery noun

You can find it in:

HungarianEnglish