Hungarian-English dictionary » jegyzet meaning in English

HungarianEnglish
jegyzet főnév

note◼◼◼ noun
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

memo◼◻◻ noun
[UK: ˈme.məʊ] [US: ˈmemo.ʊ]

minute◼◻◻ noun
[UK: maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmɪ.nət]

broadsheets noun
[UK: ˈbrɔːd.ʃiːts] [US: ˈbrɔːrd.ʃiːts]

jottings noun
[UK: ˈdʒɒ.tɪŋs] [US: ˈdʒɒ.tɪŋs]

lecture notes noun
[UK: ˈlek.tʃə(r) nəʊts] [US: ˈlek.tʃər noʊts]

record noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

stencilled sheets noun
[UK: ˈsten.sl̩d ʃiːts] [US: ˈsten.sl̩d ˈʃiːts]

jegyzet nélkül beszél ige

extemporize verb
[UK: ɪk.ˈstem.pə.raɪz] [US: ɪk.ˈstem.pə.raɪz]

jegyzetblokk főnév

jotter◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɒ.tə(r)] [US: ˈdʒɒ.tər]

note-pad noun
[UK: nəʊt pæd] [US: noʊt ˈpæd]

scratch pad noun
[UK: skrætʃ pæd] [US: ˈskrætʃ ˈpæd]

jegyzetek

notes◼◼◼[UK: nəʊts] [US: noʊts]

jottings noun
[UK: ˈdʒɒ.tɪŋs] [US: ˈdʒɒ.tɪŋs]

jegyzetek nélkül

textuary[UK: tˈekstjuːəri] [US: tˈekstjuːˌeri]

jegyzetek nélkül beszél ige

extemporize verb
[UK: ɪk.ˈstem.pə.raɪz] [US: ɪk.ˈstem.pə.raɪz]

jegyzeteket készít

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

make notes[UK: ˈmeɪk nəʊts] [US: ˈmeɪk noʊts]

take notes[UK: teɪk nəʊts] [US: ˈteɪk noʊts]

jegyzeteket készít (vmről)

annotate on something[UK: ˈæ.nə.teɪt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæ.nə.ˌtet ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

make a minute of something[UK: ˈmeɪk ə maɪ.ˈnjuːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmɪ.nət əv ˈsʌm.θɪŋ]

jegyzetekkel ellát

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

commentate verb
[UK: ˈkɒ.mən.teɪt] [US: ˈkɒ.mən.teɪt]

gloze[UK: ɡlˈəʊz] [US: ɡlˈoʊz]

note[UK: nəʊt] [US: noʊt]

jegyzetekkel ellátott kiadás

annotated edition[UK: ˈæ.nə.teɪ.tɪd ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌæ.nə.ˈteɪ.təd ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

jegyzetekkel kísér ige

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

jegyzetel ige

note◼◼◼ verb
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

take notes◼◼◻ verb
[UK: teɪk nəʊts] [US: ˈteɪk noʊts]

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

make a minute verb
[UK: ˈmeɪk ə maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmeɪk ə ˈmɪ.nət]

make notes verb
[UK: ˈmeɪk nəʊts] [US: ˈmeɪk noʊts]

jegyzetelés főnév

note-taking noun
[UK: nəʊt ˈteɪkɪŋ] [US: noʊt ˈteɪkɪŋ]

notetaking noun
[UK: nˈəʊtteɪkɪŋ] [US: nˈoʊtteɪkɪŋ]

jegyzetelő főnév

annotator noun
[UK: ˈænəʊteɪtə ] [US: ˈænəˌteɪtər ]

scholiast noun
[UK: ˈskɒ.lɪ.əst] [US: ˈskɒ.lɪ.əst]

jegyzetelőszék

tablet chair[UK: ˈtæ.blɪt tʃeə(r)] [US: ˈtæ.blət ˈtʃer]

tablet-arm chair[UK: ˈtæblɪt ɑːm ʧeə ] [US: ˈtæblət ɑrm ʧɛr ]

jegyzetes szöveg

annotated text[UK: ˈæ.nə.teɪ.tɪd tekst] [US: ˌæ.nə.ˈteɪ.təd ˈtekst]

jegyzetet készít ige

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies