Hungarian-English dictionary »

jövendőmondás meaning in English

HungarianEnglish
jövendőmondás főnév

fortune-telling◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.tʃuːn ˈtel.ɪŋ] [US: ˈfɔːr.tʃən ˈtel.ɪŋ]

divining◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪn.ɪŋ] [US: də.ˈvaɪn.ɪŋ]

soothsaying◼◻◻ noun
[UK: sˈuːθseɪɪŋ] [US: sˈuːθseɪɪŋ]

jövendőmondás tudománya főnév

augural science noun
[UK: ˈɔː.ɡjʊ.rəl] [US: ˈɔː.ɡjʊ.rəl]

előjelekből való jövendőmondás főnév

augury [auguries] noun
[UK: ˈɔː.ɡjʊ.ri] [US: ˈɔːr.ɡjʊ.ri]

You can find it in:

HungarianEnglish