Hungarian-English dictionary »

jóváhagyólag meaning in English

HungarianEnglish
jóváhagyólag határozószó

approvingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈpruː.vɪŋ.li] [US: ə.ˈpruː.vɪŋ.li]

jóváhagyólag bólint

signify one's acquiescence by a nod[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ wʌnz ˌæ.kwi.ˈesns baɪ ə nɒd] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ wʌnz ˌæ.kwi.ˈe.səns baɪ ə ˈnɑːd]

You can find it in:

HungarianEnglish