Hungarian-English dictionary »

jócskán meaning in English

HungarianEnglish
jócskán elhasznál (vmiből)

make a hole in something[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

jócskán felhasznál (vmit) ige

make a hole in something verb
[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish