Hungarian-English dictionary »

jó állás meaning in English

HungarianEnglish
állás

perch◼◼◼[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

állásba ügyeskedi be magát

maneuver oneself into a good job[UK: mə.ˈnuː.və(r) wʌn.ˈself ˈɪn.tə ə ɡʊd dʒɒb] [US: mə.ˈnuː.vər wʌn.ˈself ˌɪn.ˈtuː ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb]

állásba ügyeskedi be magát GB

manoeuvre oneself into a good job[UK: mə.ˈnuː.və(r) wʌn.ˈself ˈɪn.tə ə ɡʊd dʒɒb] [US: mə.ˈnuː.vər wʌn.ˈself ˌɪn.ˈtuː ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb]

állású emberek

people of good position[UK: ˈpiːp.l̩ əv ɡʊd pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈpiːp.l̩ əv ˈɡʊd pə.ˈzɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish