Hungarian-English dictionary » járó meaning in English

HungarianEnglish
járó

walking◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɔːk.ɪŋ] [US: ˈwɔːk.ɪŋ]

going◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈɡoʊɪŋ]

due (attention, consideration, credit)◼◼◻ adjective
[UK: djuː] [US: ˈduː]

moving◼◼◻ adjective
[UK: ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈmuːv.ɪŋ]

due to◼◼◻ adjective
[UK: djuː tuː] [US: ˈduː ˈtuː]

walkway◼◼◻ noun
[UK: ˈwɔː.kweɪ] [US: ˈwɒ.ˌkwe]

goer◼◻◻ noun
[UK: ˈɡəʊə(r)] [US: ˈɡoʊə(r)]

owing adjective
[UK: ˈəʊɪŋ] [US: ˈoʊɪŋ]

pacing noun
[UK: ˈpeɪs.ɪŋ] [US: ˈpeɪs.ɪŋ]

a person who is walking adjective
[UK: ə ˈpɜːs.n̩ huː ɪz ˈwɔːk.ɪŋ] [US: ə ˈpɝː.sn̩ ˈhuː ˈɪz ˈwɔːk.ɪŋ]

járó melléknév
bány

ladder-sollar adjective
[UK: ˈlæ.də(r)] [US: ˈlæ.dər]

járó (beteg) melléknév

ambulatory◼◼◼ adjective
[UK: ˌæm.bju.ˈleɪ.tə.ri] [US: ˈæm.bjə.lə.ˌtɔː.ri]

járó (lábak) melléknév

gressorial (anisodactylous) adjective
[UK: ɡrɪ.ˈsəʊ.rɪəl] [US: ɡre.ˈsɔː.riːəl]

járóakna főnév

ladder-way noun
[UK: ˈlæ.də(r) ˈweɪ] [US: ˈlæ.dər ˈweɪ]

járóbeteg főnév

out-patient noun
[UK: ˈaʊt ˈpeɪʃnt] [US: ˈaʊt ˈpeɪ.ʃənt]

járóbeteg (patiens ambulans) főnév

outpatient◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.peɪʃnt] [US: ˈaʊt.ˌpe.ʃənt]

járóbeteg-kezelő osztály

ambulatorium[UK: ˌambjʊlətˈɔːriəm] [US: ˌæmbjʊlətˈoːriəm]

járóbeteg-osztály főnév

outpatient department noun

járóbeteg-rendelés főnév

outpatient department noun

járóbetegrendelő (policlinica) főnév

policlinic noun
[UK: ˌpɒ.lɪ.ˈklɪ.nɪk] [US: ˌpɑː.liː.ˈklɪ.nɪk]

járódeszka

duckwalk verb
[UK: dˈʌkwɔːk] [US: dˈʌkwɔːk]

foot-plank noun
[UK: fʊt plæŋk] [US: ˈfʊt ˈplæŋk]

járófa főnév

woodblock noun
[UK: ˈwʊd.blɒk] [US: ˈwʊd.blɑːk]

járógipsz főnév

walking cast◼◼◼ noun
[UK: ˈwɔːk.ɪŋ kɑːst] [US: ˈwɔːk.ɪŋ ˈkæst]

járógép főnév

brace◼◼◼ noun
[UK: breɪs] [US: ˈbreɪs]

járóka főnév

walker◼◼◼ noun
[UK: ˈwɔːk.ə(r)] [US: ˈwɔːk.ər]

pen◼◻◻ noun
[UK: pen] [US: ˈpen]

baby bouncer noun

baby-walker noun
[UK: ˈbeɪ.bi ˈwɔːk.ə(r)] [US: ˈbeɪ.bi ˈwɔːk.ər]

play yard noun
[UK: ˈpleɪ jɑːd] [US: ˈpleɪ ˈjɑːrd]

play-yard noun
[UK: ˈpleɪ jɑːd] [US: ˈpleɪ ˈjɑːrd]

járóka (kisgyereké) főnév

playpen◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.pen] [US: ˈpleɪ.pen]

járóka (rég) főnév

go-cart noun
[UK: ɡəʊ kɑːt] [US: ˈɡoʊ ˈkɑːrt]

járókelő főnév

passerby◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.sərb.i] [US: ˈpæ.sər.bi]

passer◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.sə(r)] [US: ˈpæ.sər]

passer-by◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.sə(r) baɪ] [US: ˈpæ.sər baɪ]

by-passer noun
[UK: baɪ ˈpæ.sə(r)] [US: baɪ ˈpæ.sər]

by-stoller noun
[UK: baɪ ˈstolə(r)] [US: baɪ ˈstolər]

passer-by, passers-by noun
[UK: ˈpæ.sə(r) baɪ ˈpæ.sərz baɪ] [US: ˈpæ.sər baɪ ˈpæ.sərz baɪ]

járókelő (személy) főnév

passersby◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.sərz.bi] [US: ˈpæ.sərz.bi]

12

You can find it in:

HungarianEnglish