Hungarian-English dictionary » izgatott hangon beszél meaning in English

HungarianEnglish
izgatott hangon beszél

speak in an exalted strain[UK: spiːk ɪn ən ɪɡ.ˈzɔːl.tɪd streɪn] [US: ˈspiːk ɪn ˈæn ɪg.ˈzɒl.təd ˈstreɪn]

You can find it in:

HungarianEnglish