Hungarian-English dictionary » invalidus meaning in English

HungarianEnglish
invalidus főnév

physical noun
[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩]

beteg (invalidus) főnév melléknév

invalid◼◼◼ noun adjective
[UK: ɪn.ˈvæ.lɪd] [US: ˈɪn.və.ləd]

nyomorék (deformatus, invalidus) főnév melléknév

crippled◼◼◼ noun adjective
[UK: ˈkrɪp.l̩d] [US: ˈkrɪp.l̩d]

rokkant (invalidus) melléknév

crippled◼◼◼ adjective
[UK: ˈkrɪp.l̩d] [US: ˈkrɪp.l̩d]

cripple◼◼◼ adjective
[UK: ˈkrɪp.l̩] [US: ˈkrɪp.l̩]

You can find it in:

HungarianEnglish