Hungarian-English dictionary » int meaning in English

HungarianEnglish
int ige

beckon◼◼◼ verb
[UK: ˈbekən] [US: ˈbekən]

gesture◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒes.tʃə(r)] [US: ˈdʒes.tʃər]

motion◼◼◼ verb
[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

wave◼◼◻ verb
[UK: weɪv] [US: ˈweɪv]

admonish◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈmɒ.nɪʃ] [US: æd.ˈmɑː.nɪʃ]

exhort◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɔːt] [US: ɪg.ˈzɔːrt]

preadmonish verb
[UK: priːədmˈɒnɪʃ] [US: priːədmˈɑːnɪʃ]

remind of verb

waft verb
[UK: wɒft] [US: ˈwɑːft]

int, hogy menjen el

wave away[UK: weɪv ə.ˈweɪ] [US: ˈweɪv ə.ˈweɪ]

int a szemével

cock one's eye at[UK: ˈkɒk wʌnz aɪ ət] [US: ˈkɑːk wʌnz ˈaɪ ət]

int vknek

beckon to somebody[UK: ˈbekən tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbekən ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

int vknek, hogy álljon meg

signal to somebody to stop[UK: ˈsɪɡ.nəl tuː ˈsʌm.bə.di tuː stɒp] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈstɑːp]

int vknek, hogy üljön le

motion somebody to a chair[UK: ˈməʊʃ.n̩ ˈsʌm.bə.di tuː ə tʃeə(r)] [US: ˈmoʊʃ.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈtʃer]

int vkt arra, hogy megtegyen (vmit) ige

admonish somebody to do something verb
[UK: əd.ˈmɒ.nɪʃ ˈsʌm.bə.di tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: æd.ˈmɑː.nɪʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

intakt melléknév

intact◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtækt] [US: ˌɪn.ˈtækt]

intarzia főnév

inlay◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.ˈleɪ] [US: ˈɪn.ˌle]

intarsia noun
[UK: ɪntˈɑːsiə] [US: ɪntˈɑːrsiə]

marquetery noun
[UK: mˈɑːkwɪtəri] [US: mˈɑːrkwɪtˌeri]

marquetry noun
[UK: ˈmɑːk.ɪ.tri] [US: ˈmɑːrk.ɪ.tri]

marquetry inlay noun
[UK: ˈmɑːk.ɪ.tri ˌɪn.ˈleɪ] [US: ˈmɑːrk.ɪ.tri ˈɪn.ˌle]

intarzia művész

marquetarian[UK: mˌɑːkwɪtˈeəriən] [US: mˌɑːrkwɪtˈeriən]

intarziás melléknév

inlaid◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.ˈleɪd] [US: ˈɪn.ˌled]

intarziát készít

inlay[UK: ˌɪn.ˈleɪ] [US: ˈɪn.ˌle]

intarziát készítő asztalos főnév

inlayer noun
[UK: ˈɪnleɪə ] [US: ˈɪnˌleɪər ]

integet ige

wave (one's hand)◼◼◼ verb
[UK: weɪv] [US: ˈweɪv]

integetés

waving◼◼◼[UK: ˈweɪv.ɪŋ] [US: ˈweɪv.ɪŋ]

integető melléknév

beckoning◼◼◼ adjective
[UK: ˈbek.ən.ɪŋ] [US: ˈbek.ən.ɪŋ]

wavy adjective
[UK: ˈweɪ.vi] [US: ˈweɪ.vi]

integráció (politikai) főnév

integration◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.ˈɡreɪʃ.n̩]

integrációs állandó

constant of integration

integráf

integraph[UK: ˈɪntɪɡrˌaf] [US: ˈɪntɪɡrˌæf]

integrál ige

integrate◼◼◼ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

integral◼◼◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡrəl] [US: ˈɪn.tə.ɡrəl]

integrating◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret.ɪŋ]

intern verb
[UK: ɪn.ˈtɜːn] [US: ˈɪn.tərn]

integrálandó függvény főnév

integrand noun
[UK: ˈɪntɪɡrˌand] [US: ˈɪntɪɡrˌænd]

integrálás főnév

integration◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.ˈɡreɪʃ.n̩]

integrity◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈte.ɡrɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈte.ɡrə.ti]

integrálegyenlet főnév

integral equation noun
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡrəl ɪ.ˈkweɪʒ.n̩] [US: ˈɪn.tə.ɡrəl ɪ.ˈkweɪʒ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies