Hungarian-English dictionary »

ins meaning in English

HungarianEnglish
insallah főnév

inshallah◼◼◼ noun

inseam ige

inseam verb
[UK: ɪnsˈiːm] [US: ɪnsˈiːm]

Insecta főnév

Insecta [Insecta]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪnsˈektə] [US: ˌɪnsˈektə]

Insectivora főnév

Insectivora [Insectivora] noun
[UK: ˌɪnsˈektɪvˌɔːrə] [US: ˌɪnsˈektɪvˌoːrə]

ínség főnév

need [needs]◼◼◼ noun
[UK: niːd] [US: ˈniːd]

poverty◼◼◻ noun
[UK: ˈpɒ.və.ti] [US: ˈpɑː.vər.ti]

dearth (extreme shortage of food in a region)◼◼◻ noun
[UK: dɜːθ] [US: ˈdɝːθ]

distress◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

misery [miseries]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɪ.zə.ri] [US: ˈmɪ.zə.ri]

famine (extreme shortage of food in a region) [famines]◼◼◻ noun
[UK: ˈfæ.mɪn] [US: ˈfæ.mən]

penury◼◻◻ noun
[UK: ˈpe.njʊə.ri] [US: ˈpe.njə.ri]

necessity [necessities]◼◻◻ noun
[UK: nɪ.ˈse.sɪ.ti] [US: nə.ˈse.sə.ti]

esurience noun
[UK: ˈesərˌiəns] [US: ˈesɚrˌiəns]

esuriency noun
[UK: ˈesərˌiənsi] [US: ˈesɚrˌiənsi]

indigence noun
[UK: ˈɪn.dɪ.dʒəns] [US: ˈɪn.dɪ.dʒəns]

indigency noun
[UK: ɪndˈɪdʒənsi] [US: ɪndˈɪdʒənsi]

neediness noun
[UK: ˈniːdɪnəs ] [US: ˈnidɪnəs ]

pauperization noun
[UK: ˌpɔː.pə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌpɔːr.pə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

ínségadó főnév

poor-rate noun
[UK: pʊə(r) reɪt] [US: ˈpʊr ˈreɪt]

ínséges

pauper [paupers]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɔː.pə(r)] [US: ˈpɒ.pər]

distressed◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈstrest] [US: ˌdɪ.ˈstrest]

indigent◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪn.dɪ.dʒənt] [US: ˈɪn.dɪ.dʒənt]

lazar [lazars] noun
[UK: ˈlæ.zə(r)] [US: ˈleɪ.zər]

ínséges esztendő

lean year[UK: liːn ˈjiə(r)] [US: ˈliːn ˈjɪr̩]

ínséges esztendők

hungry forties[UK: ˈhʌŋ.ɡri ˈfɔː.tɪz] [US: ˈhʌŋ.ɡri ˈfɔːr.tiz]

ínséget szenvedő melléknév

distressed adjective
[UK: dɪ.ˈstrest] [US: ˌdɪ.ˈstrest]

ínségre juttat ige

pauperize [pauperized, pauperized, pauperizing, pauperizes] verb
[UK: ˈpɔː.pə.raɪz] [US: ˈpɔːr.pə.raɪz]

ínségsújtotta melléknév

distressful adjective
[UK: dɪ.ˈstre.sfʊl] [US: dɪ.ˈstre.sfʊl]

Insizwait (ásv) főnév

Insizwaite noun
[UK: ɪnsˈɪzweɪt] [US: ɪnsˈɪzweɪt]

inspekció (inspectio) főnév

inspection [inspections]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈspek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈspek.ʃn̩]

inspekciós főnév

person on duty noun

inspiráció főnév

inspiration [inspirations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.spə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.spə.ˈreɪʃ.n̩]

inspirál ige

inspire [inspired, inspired, inspiring, inspires]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈspaɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈspaɪr]

inspiring◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈspaɪər.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈspaɪr.ɪŋ]

inspiráló melléknév

inspiring◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈspaɪər.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈspaɪr.ɪŋ]

inspirational◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.spə.ˈreɪʃ.n̩əl] [US: ˌɪn.spə.ˈreɪʃ.n̩əl]

informing adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːm.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm.ɪŋ]

inspiráló személy főnév

mover and shaker noun
[UK: ˈmuː.və(r) ənd ˈʃeɪkə(r)] [US: ˈmuː.vər ænd ˈʃeɪkər]

inspirált melléknév

inspired◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈspaɪəd] [US: ˌɪn.ˈspaɪərd]

afflated adjective
[UK: əflˈeɪtɪd] [US: əflˈeɪɾᵻd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish