Hungarian-English dictionary »

illetlen meaning in English

HungarianEnglish
illetlen melléknév

indecent◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈdiːsnt] [US: ˌɪn.ˈdiː.sənt]

unseemly◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈsiːm.li] [US: ʌn.ˈsiːm.li]

improper◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə(r)] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər]

unbecoming◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.bɪˈk.ʌm.ɪŋ] [US: ˌʌn.bɪˈk.əm.ɪŋ]

indelicate◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈde.lɪkət] [US: ˌɪn.ˈde.lɪkət]

lewd [lewder, lewdest]◼◻◻ adjective
[UK: ljuːd] [US: ˈluːd]

indecorous◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdek.ə.rəs] [US: ɪn.ˈdek.ə.rəs]

rank adjective
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

seamless adjective
[UK: ˈsiːmləs ] [US: ˈsimləs ]

carry on adjective
[UK: ˈkæ.ri ɒn] [US: ˈkæ.ri ɑːn]

fie-fie◼◻◻ adjective
[UK: faɪ faɪ] [US: faɪ faɪ]

four-letter adjective
[UK: fɔː(r) ˈle.tə(r)] [US: ˈfɔːr ˈle.tər]

misbecoming adjective
[UK: mɪsbɪkˈʌmɪŋ] [US: mɪsbɪkˈʌmɪŋ]

misbefitting adjective
[UK: mɪsbɪfˈɪtɪŋ] [US: mɪsbɪfˈɪɾɪŋ]

risky [riskier, riskiest] adjective
[UK: ˈrɪ.ski] [US: ˈrɪ.ski]

unbeseeming adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈsiː.mɪŋ] [US: ˈʌn.bɪ.ˈsiː.mɪŋ]

undelicate adjective
[UK: ˌʌnˈdɛlɪkɪt ] [US: ʌnˈdɛləkət ]

ungenteel adjective
[UK: ˌʌnʤɛnˈtiːl ] [US: ʌnʤɛnˈtil ]

illetlen (viselkedés) melléknév

unhandsome adjective
[UK: ˈʌn.ˈhæn.səm] [US: ən.ˈhæn.sʌm]

illetlen javaslat

indecent proposal◼◼◼[UK: ɪn.ˈdiːsnt prə.ˈpəʊz.l̩] [US: ˌɪn.ˈdiː.sənt prəˈpo.ʊz.l̩]

illetlen öröm

indecent pleasure[UK: ɪn.ˈdiːsnt ˈple.ʒə(r)] [US: ˌɪn.ˈdiː.sənt ˈple.ʒər]

illetlen szájú melléknév

foulmouthed adjective
[UK: ˈfaʊlmaʊðd] [US: ˈfaʊlmaʊðd]

illetlen viselkedés

misbehavior [misbehaviors]◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪs.bə.ˈheɪ.vjə(r)] [US: ˌmɪs.bə.ˈheɪ.vjər]

misconduct◼◼◼[UK: ˌmɪ.skən.ˈdʌkt] [US: ˌmɪ.ˈskɑːn.dəkt]

misbehaviour [misbehaviours]◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.bɪ.ˈheɪ.vɪə(r)] [US: ˌmɪs.bɪ.ˈheɪ.vɪər]

illetlenkedik ige

carry on verb
[UK: ˈkæ.ri ɒn] [US: ˈkæ.ri ɑːn]

misbehave [misbehaved, misbehaved, misbehaving, misbehaves] verb
[UK: ˌmɪs.bɪ.ˈheɪv] [US: ˌmɪs.bə.ˈheɪv]

illetlenkedő melléknév

misbehaving adjective

illetlenséb főnév

indelicacy [indelicacies] noun
[UK: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si] [US: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si]

illetlenség főnév

impropriety [improprieties]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪm.prə.ˈpraɪə.ti] [US: ˌɪm.prə.ˈpraɪə.ti]

indecency [indecencies]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdiː.sən.si] [US: ˌɪn.ˈdiː.sən.si]

obscenity [obscenities]◼◼◻ noun
[UK: əb.ˈse.nɪ.ti] [US: əb.ˈse.nə.ti]

indecorum◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.ɔː.rəm] [US: ˌɪn.dɪˈk.ɔː.rəm]

indelicacy [indelicacies]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si] [US: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si]

breach of decorum noun
[UK: briːtʃ əv dɪˈk.ɔː.rəm] [US: ˈbriːtʃ əv dɪˈk.ɔː.rəm]

incongruence [incongruences] noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

it is bad form noun
[UK: ɪt ɪz bæd ˈfɔːm] [US: ˈɪt ˈɪz ˈbæd ˈfɔːrm]

uncomeliness noun
[UK: ʌnˈkʌmlɪnəs ] [US: ʌnˈkʌmlɪnəs ]

ungenteelness noun
[UK: ˌʌnʤɛnˈtiːlnəs ] [US: ʌnʤɛnˈtilnəs ]

ungentility noun
[UK: ˌʌnʤɛnˈtɪlɪti ] [US: ʌnʤɛnˈtɪlɪti ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish