Hungarian-English dictionary »

igazi meaning in English

HungarianEnglish
igazi

real [realer, realest]◼◼◼ adjective
[UK: rɪəl] [US: riː.l̩]

true [truer, truest]◼◼◼ adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

right [righter, rightest]◼◼◻ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

actual◼◼◻ adjective
[UK: ˈæk.tʃuəl] [US: ˈæk.tʃə.wəl]

proper◼◼◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

authentic◼◻◻ adjective
[UK: ɔː.ˈθen.tɪk] [US: ə.ˈθen.tɪk]

pure [purer, purest]◼◻◻ adjective
[UK: pjʊə(r)] [US: ˈpjʊr]

veritable◼◻◻ adjective
[UK: ˈve.rɪ.təb.l̩] [US: ˈve.rə.təb.l̩]

sheer [sheerer, sheerest]◼◻◻ adjective
[UK: ʃɪə(r)] [US: ˈʃɪr]

tangible◼◻◻ adjective
[UK: ˈtæn.dʒəb.l̩] [US: ˈtæn.dʒəb.l̩]

pukka adjective
[UK: ˈpʌk.ə] [US: ˈpʌk.ə]

liquorice [liquorices] noun
[UK: ˈlɪk.ə.rɪs] [US: ˈlɪk.ə.rɪs]

authentical adjective
[UK: ɔːθˈentɪkəl] [US: ɔːθˈentɪkəl]

honest-to-goodness adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ˈɡʊd.nəs] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡʊd.nəs]

rale [rales] noun
[UK: rɑːl] [US: rɑːl]

right-down adjective
[UK: raɪt daʊn] [US: ˈraɪt ˈdaʊn]

Simon Pure adjective
[UK: ˈsaɪ.mən pjʊə(r)] [US: ˈsaɪ.mən ˈpjʊr]

some adjective
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

straight-out adjective
[UK: streɪt ˈaʊt] [US: ˈstreɪt ˈaʊt]

true-blue adjective
[UK: truː bluː] [US: ˈtruː ˈbluː]

verier adjective
[UK: ˈvɛrɪə ] [US: ˈvɛrɪər ]

very adjective
[UK: ˈver.i] [US: ˈver.i]

igazi melléknév
US

honest-to-God adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ɡɒd] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡɑːd]

igazi (áru) melléknév

dinkum adjective
[UK: dˈɪŋkəm] [US: dˈɪŋkəm]

igazi angol

pukka Englishman[UK: ˈpʌk.ə ˈɪŋ.ɡlɪ.ʃmən] [US: ˈpʌk.ə ˈɪŋ.ˌɡlɪ.ʃmən]

igazi angyal ez a nő

she is an angel of a woman[UK: ʃiː ɪz ən ˈeɪn.dʒəl əv ə ˈwʊ.mən] [US: ˈʃiː ˈɪz ˈæn ˈeɪn.dʒəl əv ə ˈwʊ.mən]

igazi áprilisi időjárás

weather proper to April[UK: ˈwe.ðə(r) ˈprɒ.pə(r) tuː ˈeɪ.prəl] [US: ˈwe.ðər ˈprɑː.pər ˈtuː ˈeɪ.prəl]

igazi asszonyként határozószó

womanfully adverb
[UK: ˈwʊmənf(ə)li ] [US: ˈwʊmənf(ə)li ]

igazi dáma módjára viselkedő öreg hölgy

very proper old lady[UK: ˈver.i ˈprɒ.pə(r) əʊld ˈleɪ.di] [US: ˈver.i ˈprɑː.pər oʊld ˈleɪ.di]

igazi férfi vagy nő

the right man or woman[UK: ðə raɪt mæn ɔː(r) ˈwʊ.mən] [US: ðə ˈraɪt ˈmæn ɔːr ˈwʊ.mən]

igazi fickó

some guy[UK: sʌm ɡaɪ] [US: ˈsəm ˈɡaɪ]

igazi gyerek melléknév
hsz

boylike adjective
[UK: bˈɔɪlaɪk] [US: bˈɔɪlaɪk]

igazi hazafi

true blue[UK: truː bluː] [US: ˈtruː ˈbluː]

igazi jelentés főnév

intendment noun
[UK: ɪnˈtɛndmənt ] [US: ɪnˈtɛndmənt ]

igazi jezsuita

proper jesuit[UK: ˈprɒ.pə(r) ˈdʒez.jʊɪt] [US: ˈprɑː.pər ˈdʒe.ʒuːət]

igazi jó haver

he's a real sport[UK: hiːz ə rɪəl spɔːt] [US: hiz ə riː.l̩ ˈspɔːrt]

igazi jó pajtás

he's a real sport[UK: hiːz ə rɪəl spɔːt] [US: hiz ə riː.l̩ ˈspɔːrt]

igazi keresztény

good Christian◼◼◼[UK: ɡʊd ˈkrɪs.tʃən] [US: ˈɡʊd ˈkrɪs.tʃən]

igazi lándzsakígyó (Bothrops atrox)

fer-de-lance [fer-de-lances] noun
[UK: ˈfɜː də lɑːns] [US: ˈfɝː ˈdiː ˈlæns]

lancer-snake[UK: ˈlɑːn.sə(r) sneɪk] [US: ˈlæn.sər ˈsneɪk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish