Hungarian-English dictionary »

huzat meaning in English

HungarianEnglish
huzat főnév

draft (a current of air) [drafts]◼◼◼ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

cover (on a piece of furniture or a pillow or a blanket) [covers]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

draught [draughts]◼◼◻ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

wind [winds]◼◼◻ noun
[UK: wɪnd] [US: wɪnd]

air [airs]◼◼◻ noun
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

slip [slips]◼◻◻ noun
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

blast [blasts]◼◻◻ noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

air-blast noun
[UK: eə(r) blɑːst] [US: ˈer ˈblæst]

wind supply noun
[UK: wɪnd sə.ˈplaɪ] [US: wɪnd sə.ˈplaɪ]

huzat durva anyaga

tick[UK: tɪk] [US: ˈtɪk]

huzata van

draw [drew, drawn, drawing, draws] irregular verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]

drew[UK: druː] [US: ˈdruː]

huzatfogó ajtó

storm-door[UK: stɔːm dɔː(r)] [US: ˈstɔːrm ˈdɔːr]

huzatfogó vászonajtó

baffle-door[UK: ˈbæf.l̩ dɔː(r)] [US: ˈbæf.l̩ ˈdɔːr]

inner door[UK: ˈɪ.nə(r) dɔː(r)] [US: ˈɪ.nər ˈdɔːr]

huzatiszony (areophjobia) főnév

aerophobia noun
[UK: ˌeərəʊfˈəʊbiə] [US: ˌeroʊfˈoʊbiə]

huzatmentes melléknév

draught-free adjective

draught-proof adjective

huzatmérő főnév

blast-gage noun
[UK: blɑːst ɡeɪdʒ] [US: ˈblæst ˈɡeɪdʒ]

blast-gauge noun
[UK: blɑːst ɡeɪdʒ] [US: ˈblæst ˈɡeɪdʒ]

huzatnyomás főnév

blast-pressure noun
[UK: blɑːst ˈpre.ʃə(r)] [US: ˈblæst ˈpre.ʃər]

huzatos melléknév
US

drafty [draftier, draftiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈdrɑːf.ti] [US: ˈdræf.ti]

huzatos melléknév

draughty (GB) [draughtier, draughtiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdrɑːf.ti] [US: ˈdræf.ti]

blowy adjective
[UK: ˈblɔɪ] [US: ˈblɔɪ]

huzatot vesz (átv)

take a powder[UK: teɪk ə ˈpaʊ.də(r)] [US: ˈteɪk ə ˈpaʊ.dər]

húzatott leszállás

power landing[UK: ˈpaʊə(r) ˈlænd.ɪŋ] [US: ˈpaʊər ˈlænd.ɪŋ]

huzatruha ige

overdress [overdressed, overdressed, overdressing, overdresses] verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈdres] [US: ˌoʊv.ə.ˈdres]

huzatszabályozó főnév

baffle [baffles] noun
[UK: ˈbæf.l̩] [US: ˈbæf.l̩]

huzatszabályzó lap (kemencéé) főnév

damper [dampers] noun
[UK: ˈdæm.pə(r)] [US: ˈdæm.pər]

huzatszekrény főnév

fume-chamber noun
[UK: fjuːm ˈtʃeɪm.bə(r)] [US: ˈfjuːm ˈtʃeɪm.bər]

fume-cupboard noun
[UK: fjuːm ˈkʌb.əd] [US: ˈfjuːm ˈkʌb.ərd]

huzatterelő főnév

smoke-deflector noun
[UK: sməʊk dɪ.ˈflek.tə] [US: smoʊk dɪ.ˈflek.tər]

huzattól való félelem (anemophobia) főnév

anemophobia noun
[UK: ənˌeməfˈəʊbiə] [US: ənˌeməfˈoʊbiə]

ágyhuzat főnév

coverlid◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌ.və.lɪd] [US: ˈkʌ.vər.lɪd]

bútorhuzat főnév

throw [throws] noun
[UK: ˈθrəʊ] [US: ˈθroʊ]

bútorhuzattal behúzott melléknév

upholstered adjective
[UK: ˌʌp.ˈhəʊl.stəd] [US: ˌʌpˈho.ʊl.stəd]

bútorhuzatvédő terítő főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

bútorvédő huzat

chair-cover[UK: tʃeə(r) ˈkʌ.və(r)] [US: ˈtʃer ˈkʌ.vər]

slipcover noun

díszes védőhuzat főnév

tidy [tidies] noun
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish