Hungarian-English dictionary »

hozzájárulás meaning in English

HungarianEnglish
hozzájárulás főnév

contribution [contributions]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

consent [consents]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsent] [US: kən.ˈsent]

permission [permissions]◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈmɪʃ.n̩] [US: pər.ˈmɪʃ.n̩]

approval [approvals]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpruːv.l̩] [US: ə.ˈpruːv.l̩]

endorsement [endorsements]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdɔː.smənt] [US: en.ˈdɔːr.smənt]

assent [assents]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsent] [US: ə.ˈsent]

share [shares]◼◻◻ noun
[UK: ʃeə(r)] [US: ˈʃer]

cooperation [cooperations]◼◻◻ noun
[UK: kəʊ.ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: koʊ.ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩]

acquiescence◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.kwi.ˈesns] [US: ˌæ.kwi.ˈe.səns]

approbation◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩]

subscription [subscriptions]◼◻◻ noun
[UK: səb.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: səb.ˈskrɪp.ʃn̩]

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

fiat [fiats] noun
[UK: ˈfaɪæt] [US: ˈfaɪæt]

assenting noun
[UK: ə.ˈsent.ɪŋ] [US: ə.ˈsent.ɪŋ]

avouchment noun
[UK: əvˈaʊtʃmənt] [US: əvˈaʊtʃmənt]

co-operancy noun
[UK: kəʊ] [US: ˈkoʊ]

imprimatur noun
[UK: ˌɪm.prɪ.ˈmeɪ.tə(r)] [US: ˌɪm.ˌprɪ.ˈmɑː.tər]

indorsement noun
[UK: ɪn.ˈdɔː.smənt] [US: ɪn.ˈdɔːr.smənt]

hozzájárulás egyezményhez

accession to a treaty[UK: æk.ˈseʃ.n̩ tuː ə ˈtriː.ti] [US: ək.ˈseʃ.n̩ ˈtuː ə ˈtriː.ti]

hozzájárulás nélküli melléknév

non-contributory adjective
[UK: nɒn kən.ˈtrɪ.bjʊ.tə.ri] [US: ˈnɑːn kən.ˈtrɪ.bjə.ˌtɔː.ri]

hozzájárulások

contributions◼◼◼[UK: ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩z] [US: ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩z]

hozzájárulásra kész melléknév

admissive adjective
[UK: ədmˈɪsɪv] [US: ədmˈɪsɪv]

hozzájárulással

agreeingly[UK: əˈgriːɪŋli ] [US: əˈgriɪŋli ]

hozzájárulását adja ige

indorse [indorsed, indorsed, indorsing, indorses] verb
[UK: ɪn.ˈdɔːs] [US: ɪn.ˈdɔːrs]

hozzájárulásától függően

subject to your approval[UK: sʌb.ˈdʒekt tuː jɔː(r) ə.ˈpruːv.l̩] [US: sʌb.ˈdʒekt ˈtuː ˈjɔːr ə.ˈpruːv.l̩]

anyagi hozzájárulással fenntart

escort[UK: ɪ.ˈskɔːt] [US: e.ˈskɔːrt]

céges hozzájárulások

corporate contributions[UK: ˈkɔː.pə.rət ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩z] [US: ˈkɔːr.pə.rət ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩z]

hallgatólagos hozzájárulás főnév

connivance noun
[UK: kə.ˈnaɪ.vəns] [US: kə.ˈnaɪ.vəns]

hatóság hozzájárulása nélküli melléknév

unauthoritative adjective
[UK: ˌʌnɔːˈθɒrɪtətɪv ] [US: ʌnəˈθɔrəˌteɪtɪv ]

hatóság hozzájárulása peres eljáráshoz főnév

concourse noun
[UK: ˈkɒŋk.ɔːs] [US: ˈkɑːnˌk.ɔːrs]

Kapok utazási hozzájárulást?

Will I get travelling expenses?[UK: wɪl ˈaɪ ˈɡet ˈtræ.vəl.ɪŋ ɪk.ˈspen.sɪz] [US: wɪl ˈaɪ ˈɡet ˈtræ.vəl.ɪŋ ɪk.ˈspen.səz]

készpénz-hozzájárulás

cash contributionbusiness

szerény hozzájárulás főnév

mite [mites] noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

szíves hozzájárulásával

under favour[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈʌnd.r̩ ˈfeɪ.vər]

szíves hozzájárulásával GB

by your favour[UK: baɪ jɔː(r) ˈfeɪ.və(r)] [US: baɪ ˈjɔːr ˈfeɪ.vər]

természetbeni hozzájárulás

contibution-in-kindbusiness

contribution-in-kindbusiness

tudomásával és hozzájárulásával

with somebody's privity and consent[UK: wɪð ˈsəm.ˌbɑː.di ˈprɪ.vɪ.tɪ ənd kən.ˈsent] [US: wɪθ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈprɪ.vɪ.tiː ænd kən.ˈsent]

étkezési hozzájárulás

messing allowance[UK: ˈmes.ɪŋ ə.ˈlaʊəns] [US: ˈmes.ɪŋ ə.ˈlaʊəns]

írásbeli hozzájárulás

written consent◼◼◼business

12

You can find it in:

HungarianEnglish