Hungarian-English dictionary »

hozzáilleszt meaning in English

HungarianEnglish
hozzáilleszt ige

adapt [adapted, adapted, adapting, adapts]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈdæpt] [US: ə.ˈdæpt]

accommodate [accommodated, accommodated, accommodating, accommodates] verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

apply [applied, applied, applying, applies] verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

conform [conformed, conformed, conforming, conforms] verb
[UK: kən.ˈfɔːm] [US: kən.ˈfɔːrm]

dub [dubbed, dubbed, dubbing, dubs] verb
[UK: dʌb] [US: ˈdəb]

square [squared, squared, squaring, squares] verb
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

suit [suited, suited, suiting, suits] verb
[UK: suːt] [US: ˈsuːt]

true up verb
[UK: truː ʌp] [US: ˈtruː ʌp]

true [trued, trued, truing, trues] verb
[UK: truː] [US: ˈtruː]

hozzáilleszt ige
nyomd

adjust [adjusted, adjusted, adjusting, adjusts] verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

hozzáilleszt (vmi)hez ige

accommodate to something verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hozzáillesztett melléknév

reamed adjective
[UK: riːmd ] [US: rimd ]

hozzáilleszthető melléknév

adaptable adjective
[UK: ə.ˈdæp.təb.l̩] [US: ə.ˈdæp.təb.l̩]

hozzáillesztés főnév

adaptation [adaptations]◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.dæp.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dəp.ˈteɪʃ.n̩]

squaring noun
[UK: ˈskweər.ɪŋ] [US: ˈskwer.ɪŋ]

trueing noun
[UK: ˈtruːɪŋ ] [US: ˈtruɪŋ ]

truing noun
[UK: ˈtruːɪŋ] [US: ˈtruːɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish