Hungarian-English dictionary » hornyol meaning in English

HungarianEnglish
hornyol ige

groove◼◼◼ verb
[UK: ɡruːv] [US: ˈɡruːv]

channel verb
[UK: ˈtʃæn.l̩] [US: ˈtʃæn.l̩]

chase verb
[UK: tʃeɪs] [US: ˈtʃeɪs]

chequer verb
[UK: ˈtʃekə(r)] [US: ˈtʃekər]

feather verb
[UK: ˈfe.ðə(r)] [US: ˈfe.ðər]

fold verb
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

furrow verb
[UK: ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈfɝːo.ʊ]

gutter verb
[UK: ˈɡʌ.tə(r)] [US: ˈɡʌ.tər]

mortice verb
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

mortise verb
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

notch verb
[UK: nɒtʃ] [US: ˈnɑːtʃ]

rabbet verb
[UK: ˈræ.bɪt] [US: ˈræ.bɪt]

rout out verb
[UK: raʊt ˈaʊt] [US: raʊt ˈaʊt]

slot verb
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

striate verb
[UK: strˈaɪeɪt] [US: strˈaɪeɪt]

hornyolás főnév

fluting◼◼◼ noun
[UK: ˈfluːt.ɪŋ] [US: ˈfluːt.ɪŋ]

astragal noun
[UK: ˈæ.strə.ɡəl] [US: ˈæ.strə.ɡəl]

channelling noun
[UK: ˈtʃæ.nəl.ɪŋ] [US: ˈtʃæ.nəl.ɪŋ]

fillister noun
[UK: ˈfɪ.lɪ.stə] [US: ˈfɪ.lɪ.stər]

furrow noun
[UK: ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈfɝːo.ʊ]

grooving noun

scallop noun
[UK: ˈskɒ.ləp] [US: ˈskæ.ləp]

hornyolás főnév
műsz

slotting noun
[UK: ˈslɒt.ɪŋ] [US: sˈlɑːt.ɪŋ]

hornyolat főnév

chase noun
[UK: tʃeɪs] [US: ˈtʃeɪs]

doucine noun
[UK: dˈaʊsiːn] [US: dˈaʊsiːn]

gorge noun
[UK: ɡɔːdʒ] [US: ˈɡɔːrdʒ]

gouge noun
[UK: ɡaʊdʒ] [US: ˈɡaʊdʒ]

score noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

throating noun
[UK: ˈθrəʊtɪŋ ] [US: ˈθroʊtɪŋ ]

hornyoló gyalu

tongue plane[UK: tʌŋ pleɪn] [US: ˈtəŋ ˈpleɪn]

hornyoló idomszer (berakásos famunkához)

router-gauge[UK: ˈraʊ.tə(r) ɡeɪdʒ] [US: ˈraʊ.tər ˈɡeɪdʒ]

hornyoló véső

heading chisel[UK: ˈhed.ɪŋ ˈtʃɪz.l̩] [US: ˈhed.ɪŋ ˈtʃɪz.l̩]

mortise chisel[UK: ˈmɔː.tɪs ˈtʃɪz.l̩] [US: ˈmɔːr.tɪs ˈtʃɪz.l̩]

ripping chisel[UK: ˈrɪp.ɪŋ ˈtʃɪz.l̩] [US: ˈrɪp.ɪŋ ˈtʃɪz.l̩]

hornyológép főnév
nyomd

routing-machine noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈruːt.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

hornyológyalu főnév

fillister noun
[UK: ˈfɪ.lɪ.stə] [US: ˈfɪ.lɪ.stər]

grooving plane noun
[UK: ˈɡruːv.ɪŋ pleɪn] [US: ˈɡruːv.ɪŋ ˈpleɪn]

moulding-plane noun
[UK: ˈməʊld.ɪŋ pleɪn] [US: ˈmoʊld.ɪŋ ˈpleɪn]

routing-plane noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ pleɪn] [US: ˈruːt.ɪŋ ˈpleɪn]

tongue plane noun
[UK: tʌŋ pleɪn] [US: ˈtəŋ ˈpleɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies