Hungarian-English dictionary » hit meaning in English

HungarianEnglish
hit főnév

faith◼◼◼ noun
[UK: feɪθ] [US: ˈfeɪθ]

belief◼◼◼ noun
[UK: bɪ.ˈliːf] [US: bə.ˈliːf]

religion◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈlɪ.dʒən] [US: rə.ˈlɪ.dʒən]

conviction◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈvɪk.ʃn̩] [US: kən.ˈvɪk.ʃn̩]

creed◼◻◻ noun
[UK: kriːd] [US: ˈkriːd]

troth◼◻◻ noun
[UK: trəʊθ] [US: troʊθ]

persuasion◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsweɪʒ.n̩] [US: pər.ˈsweɪʒ.n̩]

hit

confessional[UK: kən.ˈfeʃ.n̩əl] [US: kən.ˈfeʃ.n̩əl]

hit által vminek valóságként való elfogadása

leap of faith

hitbeli melléknév

of faith◼◼◼ adjective

hitbér főnév

morning-gift noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ ɡɪft] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ ˈɡɪft]

hitbizomány főnév

entail◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈteɪl] [US: en.ˈteɪl]

fidei-commissum noun
[UK: fˈaɪdaɪkəmˈɪsəm] [US: fˈaɪdaɪkəmˈɪsəm]

hitbizományi melléknév

fidei-commissary adjective
[UK: fˈaɪdaɪkəmˈɪsəri] [US: fˈaɪdaɪkəmˈɪsɚri]

hitbizományi rendszer főnév

primogeniture noun
[UK: ˌpraɪ.məʊ.ˈdʒe.nɪ.tʃə(r)] [US: ˌpraɪmo.ʊ.ˈdʒe.nɪ.tʃər]

hitbizományt jog

disentail[UK: ˈdɪ.sɪn.ˈteɪl] [US: dɪ.sen.ˈteɪl]

hitbizományt létesít

found an entail[UK: faʊnd ən ɪn.ˈteɪl] [US: ˈfaʊnd ˈæn en.ˈteɪl]

hitbizományul hagy vkire ige

entail verb
[UK: ɪn.ˈteɪl] [US: en.ˈteɪl]

hitbizományul hagy vkre

entail an estate on somebody[UK: ɪn.ˈteɪl ən ɪ.ˈsteɪt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: en.ˈteɪl ˈæn ə.ˈsteɪt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hitbuzgalmi melléknév

devotional adjective
[UK: dɪ.ˈvəʊ.ʃnəl] [US: dɪˈvo.ʊ.ʃnəl]

hitbuzgalom főnév

devotionalism noun
[UK: dɪˈvəʊʃənlɪz(ə)m ] [US: dɪˈvoʊʃənəlɪz(ə)m ]

hitbuzgalom vall főnév

religious zeal noun

hitbuzgó főnév

religioner◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈlɪ.dʒə.nə] [US: riː.ˈlɪ.dʒə.nər]

hitbuzgó ember főnév

devotionalist noun
[UK: dɪˈvəʊʃənlɪst ] [US: dɪˈvoʊʃənəlɪst ]

hitbuzgóság főnév

religiosity◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌlɪ.dʒi.ˈɒ.sə.ti] [US: rə.ˌlɪ.dʒi.ˈɑː.sə.ti]

devoutness◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaʊt.nəs] [US: dɪ.ˈvaʊt.nəs]

hiteget ige

flatter◼◼◼ verb
[UK: ˈflæ.tə(r)] [US: ˈflæ.tər]

hitegetés főnév

empty promises noun

hitegető melléknév

promise-monger adjective
[UK: ˈprɒ.mɪs ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈprɑː.məs ˈmʌŋ.ɡər]

hitehagyás főnév

apostasy◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpɒ.stə.si] [US: ə.ˈpɒ.stə.si]

hitehagyó melléknév

adulterous adjective
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rəs] [US: ə.ˈdəl.tə.rəs]

runagate adjective
[UK: ˈrʌ.nə.ɡeɪt] [US: ˈrʌ.nə.ˌɡeɪt]

hitehagyott

apostate◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpɒ.steɪt] [US: ə.ˈpɒ.steɪt]

renegade◼◼◼ noun
[UK: ˈre.nɪ.ɡeɪd] [US: ˈre.nə.ˌɡed]

pervert◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈvɜːt] [US: ˈpɝː.vərt]

adulterous adjective
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rəs] [US: ə.ˈdəl.tə.rəs]

reneger noun
[UK: rɪnˈedʒə] [US: rɪnˈedʒɚ]

hitel főnév

credit◼◼◼ noun
[UK: ˈkre.dɪt] [US: ˈkre.dət]

loan◼◼◻ noun
[UK: ləʊn] [US: ˈloʊn]

loans◼◼◻ noun

12

You can find it in:

HungarianEnglish