Hungarian-English dictionary »

hegyeken meaning in English

HungarianEnglish
hegyeken

verglas[UK: vˈɜːɡləz] [US: vˈɜːɡləz]

hegyeken inneni melléknév

cismontane adjective
[UK: sˈɪsməntˌeɪn] [US: sˈɪsməntˌeɪn]

hegyeken túl melléknév

transmontane adjective
[UK: transmˈɒnteɪn] [US: trænsmˈɑːnteɪn]

a hegyeken túli

tramontane[UK: træ.ˈmɒn.teɪn] [US: trə.ˈmɑːn.teɪn]

You can find it in:

HungarianEnglish