Hungarian-English dictionary »

határozottan meaning in English

HungarianEnglish
határozottan

definitely◼◼◼ adverb
[UK: ˈde.fɪ.nət.li] [US: ˈde.fə.nət.li]

firmly◼◼◻ adverb
[UK: ˈfɜːm.li] [US: ˈfɝːm.li]

distinctly◼◼◻ adverb
[UK: dɪ.ˈstɪŋkt.li] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋkt.li]

decidedly◼◼◻ adverb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd.li] [US: də.ˈsaɪ.dəd.li]

positively◼◼◻ adverb
[UK: ˈpɒ.zə.tɪ.vli] [US: ˈpɑː.zə.tɪ.vli]

firm◼◻◻ adverb
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

categorically◼◻◻ adverb
[UK: ˌkæ.tɪ.ˈɡɒ.rɪk.l̩i] [US: ˌkæ.tə.ˈɡɑː.rɪk.l̩i]

decisively◼◻◻ adverb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.sɪ.vli] [US: də.ˈsaɪ.sɪ.vli]

explicitly◼◻◻ adverb
[UK: ɪk.ˈsplɪ.sɪt.li] [US: ɪk.ˈsplɪ.sət.li]

definitively◼◻◻ adverb
[UK: de.fi.ni.ti.ve.lei] [US: də.ˈfɪ.nə.tɪ.vli]

strenuously◼◻◻ adverb
[UK: ˈstre.njʊə.sli] [US: ˈstre.njuːə.sli]

expressly◼◻◻ adverb
[UK: ɪk.ˈspre.sli] [US: ek.ˈspre.sli]

resolutely◼◻◻ adverb
[UK: ˈre.zə.luːt.li] [US: ˈre.zə.ˌluːt.li]

downright◼◻◻ adverb
[UK: ˈdaʊn.raɪt] [US: ˈdaʊn.ˌraɪt]

emphatically◼◻◻ adverb
[UK: ɪm.ˈfæ.tɪk.l̩i] [US: em.ˈfæ.tɪk.l̩i]

flat◼◻◻ adverb
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

flatly◼◻◻ adverb
[UK: ˈflæt.li] [US: ˈflæt.li]

markedly◼◻◻ adverb
[UK: ˈmɑːk.ɪd.li] [US: ˈmɑːrk.əd.li]

deliberately adverb
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.rət.li] [US: də.ˈlɪ.bə.rət.li]

express adverb
[UK: ɪk.ˈspres] [US: ɪk.ˈspres]

stoutly adverb
[UK: ˈstaʊt.li] [US: ˈstaʊt.li]

sturdily adverb
[UK: ˈstɜː.dɪ.li] [US: ˈstɝː.dɪ.li]

crisply adverb
[UK: ˈkrɪ.spli] [US: ˈkrɪ.spli]

starkly adverb
[UK: ˈstɑː.kli] [US: ˈstɑːr.kli]

authoritatively adverb
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪ.vli] [US: ə.ˌθɔː.rə.ˈteɪ.tɪ.vli]

imperatively adverb
[UK: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli] [US: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli]

in set terms adverb
[UK: ɪn set tɜːmz] [US: ɪn ˈset ˈtɝːmz]

plat [plats] noun
[UK: plæt] [US: plæt]

stalwartly adverb
[UK: ˈstɔːlwətli ] [US: ˈstɔlwərtli ]

határozottan beszél

speak by the card[UK: spiːk baɪ ðə kɑːd] [US: ˈspiːk baɪ ðə ˈkɑːrd]

határozottan ellenez (vmit) ige

sit down hard on something verb
[UK: sɪt daʊn hɑːd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɪt ˈdaʊn ˈhɑːrd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

határozottan ezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

határozottan kifejt

spell out[UK: spel ˈaʊt] [US: ˈspel ˈaʊt]

határozottan körülír

spell out[UK: spel ˈaʊt] [US: ˈspel ˈaʊt]

határozottan közelít ige

square up verb

határozottan megmondva

in good plain English[UK: ɪn ɡʊd pleɪn ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: ɪn ˈɡʊd ˈpleɪn ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

határozottan ugyanezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

határozottan visszautasít egy gyanúsítást

rebut an insinuation[UK: rɪ.ˈbʌt ən ɪn.ˌsɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˈbət ˈæn ˌɪn.ˌsɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩]

határozottan állást foglal (vm ellen)

come out strong against something[UK: kʌm ˈaʊt strɒŋ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ˈaʊt ˈstrɒŋ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

határozottan állít ige

contend [contended, contended, contending, contends] verb
[UK: kən.ˈtend] [US: kən.ˈtend]

12

You can find it in:

HungarianEnglish