Hungarian-English dictionary »

határ meaning in English

HungarianEnglish
határ

border [borders]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɔː.də(r)] [US: ˈbɔːr.dər]

line [lines]◼◼◼ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

limit [limits]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɪ.mɪt] [US: ˈlɪ.mət]

boundary [boundaries]◼◼◻ noun
[UK: ˈbaʊn.dri] [US: ˈbaʊn.də.ri]

frontier [frontiers]◼◼◻ noun
[UK: ˈfrʌn.tɪə(r)] [US: frən.ˈtɪr]

end [ends]◼◼◻ noun
[UK: end] [US: ˈend]

bound [bounds]◼◼◻ noun
[UK: baʊnd] [US: ˈbaʊnd]

verge [verges]◼◼◻ noun
[UK: vɜːdʒ] [US: ˈvɝːdʒ]

borderline [borderlines]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɔː.də.laɪn] [US: ˈbɔːr.dər.ˌlaɪn]

margin [margins]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑː.dʒɪn] [US: ˈmɑːr.dʒən]

confine [confined, confined, confining, confines]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈfaɪn] [US: kən.ˈfaɪn]

measure [measures]◼◻◻ noun
[UK: ˈme.ʒə(r)] [US: ˈme.ʒər]

mere [meres]◼◻◻ noun
[UK: mɪə(r)] [US: ˈmɪr]

pale [pales]◼◻◻ noun
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

extent [extents]◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈstent] [US: ɪk.ˈstent]

scope [scopes]◼◻◻ noun
[UK: skəʊp] [US: skoʊp]

march [marches]◼◻◻ noun
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

termination [terminations]◼◻◻ noun
[UK: ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: tər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

border-line [border-lines] noun
[UK: ˈbɔː.də(r) laɪn] [US: ˈbɔːr.dər ˈlaɪn]

bourn noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

marge noun
[UK: mɑːdʒ] [US: ˈmɑːrdʒ]

mete [metes] noun
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

to what extent noun
[UK: tuː ˈwɒt ɪk.ˈstent] [US: ˈtuː ˈhwʌt ɪk.ˈstent]

bourne noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

line of demarcation noun
[UK: laɪn əv ˌdiː.mɑːˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈlaɪn əv ˌdimarˈk.eɪʃ.n̩]

purlieu noun
[UK: ˈpɜː.ljuː] [US: ˈpɜːr.luː]

határ

boundary [boundaries] noun
[UK: ˈbaʊn.dri] [US: ˈbaʊn.də.ri]

limiting adjective

terminal[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

határ (átv) főnév

lamit noun
[UK: lˈamɪt] [US: lˈæmɪt]

határ menti főnév

borderland [borderlands]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɔː.də.lænd] [US: ˈbɔːr.də.lænd]

határ nélküli melléknév

borderless adjective
[UK: ˈbɔː.də.lɪs] [US: ˈbɔː.də.lɪs]

határ

border lake[UK: ˈbɔː.də(r) leɪk] [US: ˈbɔːr.dər ˈleɪk]

határait kijelöli (vmnek)

stake off[UK: steɪk ɒf] [US: ˈsteɪk ˈɒf]

stake out[UK: steɪk ˈaʊt] [US: ˈsteɪk ˈaʊt]

határbejárást tart

ride the marches[UK: raɪd ðə ˈmɑː.tʃɪz] [US: ˈraɪd ðə ˈmɑːr.tʃəz]

határellentétek

border conflicts[UK: ˈbɔː.də(r) kən.ˈflɪkts] [US: ˈbɔːr.dər kən.ˈflɪkts]

határellenállás főnév

critical resistance noun
[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩ rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈkrɪ.tɪk.l̩ rə.ˈzɪ.stəns]

határellenőrzés főnév

border control◼◼◼ noun

határeset főnév

borderline case [borderline cases]◼◼◼ noun

12

You can find it in:

HungarianEnglish