Hungarian-English dictionary » halom meaning in English

HungarianEnglish
halom főnév

pile◼◼◼ noun
[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

stack◼◼◼ noun
[UK: stæk] [US: ˈstæk]

hillock◼◼◼ noun
[UK: ˈhɪ.lək] [US: ˈhɪ.lək]

heap◼◼◻ noun
[UK: hiːp] [US: ˈhiːp]

mound◼◼◻ noun
[UK: maʊnd] [US: ˈmaʊnd]

piled◼◼◻ noun
[UK: paɪld] [US: ˈpaɪld]

batch◼◻◻ noun
[UK: bætʃ] [US: ˈbætʃ]

junk◼◻◻ noun
[UK: dʒʌŋk] [US: ˈdʒəŋk]

mass◼◻◻ noun
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

dump◼◻◻ noun
[UK: dʌmp] [US: ˈdəmp]

pack◼◻◻ noun
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

cop◼◻◻ noun
[UK: kɒp] [US: ˈkɑːp]

clump◼◻◻ noun
[UK: klʌmp] [US: ˈkləmp]

conglomerate noun
[UK: kən.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: kən.ˈɡlɑː.mə.rət]

conglomeration noun
[UK: kən.ˌɡlɒ.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌɡlɑː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

drifts noun
[UK: drɪfts] [US: ˈdrɪfts]

how noun
[UK: ˈhaʊ] [US: ˈhaʊ]

peck noun
[UK: pek] [US: ˈpek]

pileup noun
[UK: ˈpaɪ.ˌləp] [US: ˈpaɪ.ˌləp]

accumulation noun
[UK: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

bing noun
[UK: binɡ] [US: ˈbɪŋ]

clamp noun
[UK: klæmp] [US: ˈklæmp]

congeries noun
[UK: kɒn.ˈdʒɪə.riːz] [US: kɑːn.ˈdʒiː.riːz]

crowd noun
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

sheaf, sheaves noun
[UK: ʃiːf ʃiːvz] [US: ˈʃiːf ˈʃiːvz]

halom főnév
táj

tump noun
[UK: tʌmp] [US: tʌmp]

halom (kövek) főnév

hill◼◼◼ noun
[UK: hɪl] [US: ˈhɪl]

halom (vmi)

bag of something[UK: bæɡ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbæɡ əv ˈsʌm.θɪŋ]

halom pénz

packet of money[UK: ˈpækɪt əv ˈmʌ.ni] [US: ˈpækət əv ˈmʌ.ni]

halomba

pile into[UK: paɪl ˈɪn.tə] [US: ˈpaɪl ˌɪn.ˈtuː]

halomba hány ige

huddle verb
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

halomba hány (vmit) ige

huddle something up verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈsʌm.θɪŋ ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈsʌm.θɪŋ ʌp]

huddle together something verb
[UK: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðər ˈsʌm.θɪŋ]

halomba hord

heap verb
[UK: hiːp] [US: ˈhiːp]

heap up[UK: hiːp ʌp] [US: ˈhiːp ʌp]

halomba összedobál

huddle things together[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

halomba rak

stack up◼◼◼[UK: stæk ʌp] [US: ˈstæk ʌp]

heaps◼◼◻ verb

heap verb
[UK: hiːp] [US: ˈhiːp]

heap up[UK: hiːp ʌp] [US: ˈhiːp ʌp]

12

You can find it in:

HungarianEnglish