Hungarian-English dictionary » hajtás meaning in English

HungarianEnglish
hajtás főnév

drive◼◼◼ noun
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

propulsion◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈpʌl.ʃn̩] [US: prə.ˈpəl.ʃn̩]

drifts◼◼◻ noun
[UK: drɪfts] [US: ˈdrɪfts]

driving◼◼◻ noun
[UK: ˈdraɪv.ɪŋ] [US: ˈdraɪv.ɪŋ]

growth◼◼◻ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

sprout◼◼◻ noun
[UK: spraʊt] [US: ˈspraʊt]

stem◼◼◻ noun
[UK: stem] [US: ˈstem]

offshoot◼◻◻ noun
[UK: ˈɒf.ʃuːt] [US: ˈɒf.ˌʃuːt]

slip◼◻◻ noun
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

sucker◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌkə(r)] [US: ˈsʌkər]

tuck◼◻◻ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

beating noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈbiːt.ɪŋ]

burgeon noun
[UK: ˈbɜː.dʒən] [US: ˈbɝː.dʒən]

drift noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

drift work noun
[UK: drɪft ˈwɜːk] [US: ˈdrɪft ˈwɝːk]

hand-power noun
[UK: hænd ˈpaʊə(r)] [US: ˈhænd ˈpaʊər]

hunting noun
[UK: ˈhʌnt.ɪŋ] [US: ˈhʌnt.ɪŋ]

offset noun
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

petrol-electric noun
[UK: ˈpe.trəl ɪ.ˈlek.trɪk] [US: ˈpeˌtrol ə.ˈlek.trɪk]

plication noun
[UK: plɪˈk.eɪ.ʃən] [US: plɪˈk.eɪ.ʃən]

ply noun
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

scion noun
[UK: ˈsaɪən] [US: ˈsaɪən]

spear noun
[UK: spɪə(r)] [US: ˈspɪr]

hajtás (anyagé) főnév

tooling noun
[UK: ˈtuːl.ɪŋ] [US: ˈtuːl.ɪŋ]

hajtás (növény) főnév

sprig◼◼◼ noun
[UK: sprɪɡ] [US: sprɪɡ]

hajtás (növényen) főnév

shoot◼◼◼ noun
[UK: ʃuːt] [US: ˈʃuːt]

hajtás (növényé) főnév

chit (shoot) noun
[UK: tʃɪt] [US: ˈtʃɪt]

hajtás (ruhán) főnév

plait noun
[UK: plæt] [US: ˈpleɪt]

hajtás (évelő növényé) főnév

ratoon noun
[UK: ratˈuːn] [US: rætˈuːn]

hajtás ruhán főnév

plait noun
[UK: plæt] [US: ˈpleɪt]

hajtás vadászkutyával főnév

quartering noun
[UK: ˈkwɔː.tər.ɪŋ] [US: ˈkwɔːr.tər.ɪŋ]

hajtásgörbülés (növényé) főnév

epinasty noun
[UK: ˈepɪnəsti] [US: ˈepɪnəsti]

hajtást hoz

give off shoots[UK: ɡɪv ɒf ʃuːts] [US: ˈɡɪv ˈɒf ˈʃuːts]

hajtást leenged ige

untuck◼◼◼ verb
[UK: ˈʌn.ˈtʌk] [US: ən.ˈtʌk]

hajtásvégszáradás főnév

wither tip noun
[UK: ˈwɪ.ðə(r) ˈtɪp] [US: ˈwɪ.ðər ˈtɪp]

hajtású melléknév

powered◼◼◼ adjective
[UK: ˈpaʊəd] [US: ˈpaʊərd]

-powered◼◼◻ adjective

hajtású melléknév

…powered adjective
[UK: ˈpaʊəd] [US: ˈpaʊərd]

45 fokos kúpfogaskerék-hajtás

mitre-gear[UK: ˈmaɪ.tə(r) ɡɪə(r)] [US: ˈmɪ.tri ˈɡɪr]

a fogathajtás művészete főnév

coachmanship noun
[UK: ˈkəʊʧmənʃɪp ] [US: ˈkoʊʧmənʃɪp ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies