Hungarian-English dictionary »

hajóskapitány meaning in English

HungarianEnglish
hajóskapitány főnév

skipper [skippers]◼◼◼ noun
[UK: ˈskɪ.pə(r)] [US: ˈskɪ.pər]

shipmaster◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɪp.ˌmɑː.stə] [US: ˈʃɪp.ˌmɑː.stər]

master of a ship noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r) əv ə ʃɪp] [US: ˈmæst.r̩ əv ə ˈʃɪp]

skip [skips] noun
[UK: skɪp] [US: ˈskɪp]

blokádot kikerülő hajóskapitány főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

blokádot áttörő hajóskapitány

blockade-runner[UK: blɒˈk.eɪd ˈrʌ.nə(r)] [US: ˌblɑːˈk.eɪd ˈrʌ.nər]

tengerzárt áttörő hajóskapitány főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

You can find it in:

HungarianEnglish