Hungarian-English dictionary »

hímezés-hámozás meaning in English

HungarianEnglish
hímezés-hámozás

circumlocution [circumlocutions] noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

prevaricate [prevaricated, prevaricated, prevaricating, prevaricates] verb
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt] [US: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt]

prevarication [prevarications] noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

shuffle [shuffles] noun
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

tergiversation noun
[UK: ˌtɜː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌtɝː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish