Hungarian-English dictionary » gyengédség meaning in English

HungarianEnglish
gyengédség

tenderness◼◼◼ noun
[UK: ˈten.də.nəs] [US: ˈten.dər.nəs]

gentleness◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒentl.nəs] [US: ˈdʒen.təl.nəs]

fondness◼◻◻ noun
[UK: ˈfɒnd.nəs] [US: ˈfɑːnd.nəs]

affectionateness noun
[UK: ə.ˈfek.ʃə.nət.nəs] [US: ə.ˈfek.ʃə.nət.nəs]

attendrissement noun
[UK: ətˈendrɪsmənt] [US: ətˈendrɪsmənt]

daintiness noun
[UK: ˈdeɪn.tɪ.nəs] [US: ˈdeɪn.tɪ.nəs]

dearness[UK: ˈdɪə.nəs] [US: ˈdɪə.nəs]

delicacy noun
[UK: ˈde.lɪk.ə.si] [US: ˈde.lək.ə.si]

delicacy, delicacies noun
[UK: ˈde.lɪk.ə.si ˈde.lɪk.ə.sɪz] [US: ˈde.lək.ə.si ˈde.lɪk.ə.siz]

endearment noun
[UK: ɪn.ˈdɪə.mənt] [US: en.ˈdɪr.mənt]

gyengédséggel

demonstratively[UK: dɪ.ˈmɒn.strə.tɪ.vli] [US: dɪ.ˈmɒn.strə.tɪ.vli]

gyengédségre hajlamos melléknév

affectional adjective
[UK: əˈfɛkʃ(ə)n(ə)l ] [US: əˈfɛkʃən(ə)l ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies