Hungarian-English dictionary » gyalázatos meaning in English

HungarianEnglish
gyalázatos

abominable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈbɑː.mə.nəb.l̩]

infamous◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪn.fə.məs] [US: ˈɪn.fə.məs]

shameful◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃeɪm.fəl] [US: ˈʃeɪm.fəl]

disgraceful◼◼◻ adjective
[UK: dɪs.ˈɡreɪ.sfəl] [US: ˌdɪˈs.ɡreɪ.sfəl]

ignominious◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.nɪəs] [US: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.niəs]

outrageous◼◼◻ adjective
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒəs] [US: aʊ.ˈtreɪ.dʒəs]

arrant◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.rənt] [US: ˈæ.rənt]

atrocious◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈtrəʊ.ʃəs] [US: əˈtro.ʊ.ʃəs]

monstrous◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɒn.strəs] [US: ˈmɑːn.strəs]

nefarious◼◻◻ adjective
[UK: nɪ.ˈfeə.rɪəs] [US: nə.ˈfe.riəs]

shocking◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃɒkɪŋ] [US: ˈʃɑːkɪŋ]

turpid◼◻◻ noun
[UK: tˈɜːpɪd] [US: tˈɜːpɪd]

gyalázatos melléknév
GB

dishonourable◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩]

gyalázatos melléknév
US

dishonorable◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl] [US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

gyalázatos

damnable adjective
[UK: ˈdæm.nəb.l̩] [US: ˈdæm.nəb.l̩]

disreputable adjective
[UK: dɪs.ˈre.pjʊ.təb.l̩] [US: ˌdɪs.ˈre.pjə.təb.l̩]

inglorious adjective
[UK: ɪn.ˈɡlɔː.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈɡlɔː.riəs]

it's an atrocity adjective
[UK: ɪts ən ə.ˈtrɒ.sə.ti] [US: ɪts ˈæn ə.ˈtrɑː.sə.ti]

opprobrios noun
[UK: ɒprˈɒbrɪˌəʊz] [US: ɑːprˈɑːbrɪˌoʊz]

opprobrious adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.brɪəs] [US: əˈpro.ʊ.brɪəs]

gyalázatos alak főnév

rotter noun
[UK: ˈrɒ.tə(r)] [US: ˈrɑː.tər]

gyalázatos dolog

outrage[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

gyalázatos dolog GB

dishonour[UK: dɪs.ˈɒ.nə(r)] [US: dɪs.ˈɒ.nər]

gyalázatos dolog US

dishonor[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɑː.nər]

gyalázatos fickó főnév

rotter noun
[UK: ˈrɒ.tə(r)] [US: ˈrɑː.tər]

gyalázatos tett

outrage[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

gyalázatosan

disgracefully◼◼◼ adverb
[UK: dɪs.ˈɡreɪ.sfə.li] [US: dɪs.ˈɡreɪ.sfə.li]

ignominiously◼◼◼ adverb
[UK: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.nɪə.sli] [US: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.nɪə.sli]

monstrously◼◼◼ adverb
[UK: ˈmɒn.strə.sli] [US: ˈmɒn.strə.sli]

outrageously◼◼◼ adverb
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒə.sli] [US: ˌɑːw.ˈtreɪ.dʒə.sli]

arrantly adverb
[UK: ˈæ.rənt.li] [US: ˈæ.rənt.li]

atrociously adverb
[UK: ə.ˈtrəʊ.ʃə.sli] [US: əˈtro.ʊ.ʃə.sli]

villain-like adjective
[UK: ˈvɪ.lən ˈlaɪk] [US: ˈvɪ.lən ˈlaɪk]

gyalázatosan szerepel

cut a poor figure[UK: kʌt ə pʊə(r) ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈkət ə ˈpʊr ˈfɪ.ɡjər]

gyalázatosság főnév

turpitude◼◼◼ noun
[UK: ˈtɜː.pɪ.tjuːd] [US: ˈtɝː.pə.ˌtuːd]

monstrosity noun
[UK: mɒn.ˈstrɒ.sɪ.ti] [US: manˈstrɑː.sə.ti]

monstruosity noun
[UK: mˌɒnstrjuːˈɒsɪti] [US: mˌɑːnstrjuːˈɑːsɪɾi]

outrageousness noun
[UK: aʊ.ˈtreɪ.dʒə.snəs] [US: aʊ.ˈtreɪ.dʒə.snəs]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies