Hungarian-English dictionary »

gyök meaning in English

HungarianEnglish
gyök főnév

root [roots]◼◼◼ noun
[UK: ruːt] [US: ˈruːt]

radical [radicals]◼◼◻ noun
[UK: ˈræ.dɪk.l̩] [US: ˈræ.dək.l̩]

heel [heels]◼◻◻ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

radix [radices] irregular noun
[UK: reɪ.dɪks ˈreɪ.dɪ.siːz] [US: reɪ.dɪks ˈræ.dɪ.ˌsiːz]

monad [monads] noun
[UK: ˈməʊ.næd] [US: ˈmoʊ.næd]

monas [monades] noun
[UK: ˈməʊnəz ] [US: ˈmoʊnəz ]

residuum [residua] irregular noun
[UK: rɪ.ˈzɪ.djuəm rɪ.ˈzɪ.djʊə] [US: rɪ.ˈzɪ.djuəm rɪ.ˈzɪ.djʊə]

gyökerei visszanyúlnak

its roots go back[UK: ɪts ruːts ɡəʊ ˈbæk] [US: ˈɪts ˈruːts ˈɡoʊ ˈbæk]

gyökereitől megtisztít ige

averruncate verb
[UK: əvˈerənkˌeɪt] [US: əvˈerənkˌeɪt]

gyökerek

roots◼◼◼[UK: ruːts] [US: ˈruːts]

grassroots◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɑː.sruːts] [US: ˈɡræs.ˌruːts]

gyökereken élő indián főnév

digger [diggers] noun
[UK: ˈdɪ.ɡə(r)] [US: ˈdɪ.ɡər]

gyökerektől megtisztít

grub[UK: ɡrʌb] [US: ˈɡrəb]

gyökeres melléknév

rooted◼◼◼ adjective
[UK: ˈruː.tɪd] [US: ˈruː.təd]

rooty◼◼◻ adjective
[UK: ˈruː.tɪ] [US: ˈruː.tiː]

gyökeres (radicalis) melléknév

radical◼◼◼ adjective
[UK: ˈræ.dɪk.l̩] [US: ˈræ.dək.l̩]

gyökeres kitépés főnév

eradication [eradications] noun
[UK: ɪ.ˌræ.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌræ.dəˈk.eɪʃ.n̩]

gyökeres reform (átv)

sweeping reform[UK: ˈswiːp.ɪŋ rɪ.ˈfɔːm] [US: ˈswiːp.ɪŋ rə.ˈfɔːrm]

gyökeres változások

sweeping changes◼◼◼[UK: ˈswiːp.ɪŋ ˈtʃeɪn.dʒɪz] [US: ˈswiːp.ɪŋ ˈtʃeɪn.dʒəz]

gyökeres átalakulás főnév

revolution [revolutions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩]

gyökeresedik ige

root [rooted, rooted, rooting, roots] verb
[UK: ruːt] [US: ˈruːt]

gyökeresedés főnév

rooting◼◼◼ noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

gyökeresen határozószó

radically◼◼◼ adverb
[UK: ˈræ.dɪk.l̩i] [US: ˈræ.dɪk.l̩i]

gyökeresen megváltoztat ige

revolutionize [revolutionized, revolutionized, revolutionizing, revolutionizes]◼◼◼ verb
[UK: ˌre.və.ˈluː.ʃə.naɪz] [US: ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌnaɪz]

gyökerestül kiirt

root out◼◼◼[UK: ruːt ˈaʊt] [US: ˈruːt ˈaʊt]

root up[UK: ruːt ʌp] [US: ˈruːt ʌp]

gyökerestül kiránt (vmit) ige

pull up something by the roots verb
[UK: pʊl ʌp ˈsʌm.θɪŋ baɪ ðə ruːts] [US: ˈpʊl ʌp ˈsʌm.θɪŋ baɪ ðə ˈruːts]

gyökerestül kiszakított melléknév

uprooted◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌp.ˈruː.tɪd] [US: ə.ˈpruː.təd]

gyökerestül kitép

root out◼◼◼[UK: ruːt ˈaʊt] [US: ˈruːt ˈaʊt]

uproot [uprooted, uprooted, uprooting, uproots]◼◼◼ verb
[UK: ˌʌp.ˈruːt] [US: ə.ˈpruːt]

eradicate [eradicated, eradicated, eradicating, eradicates]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈræ.dɪk.eɪt] [US: ɪ.ˈræ.dəˌket]

root up[UK: ruːt ʌp] [US: ˈruːt ʌp]

gyökerestül kitép (vmit) ige

pull up something by the roots verb
[UK: pʊl ʌp ˈsʌm.θɪŋ baɪ ðə ruːts] [US: ˈpʊl ʌp ˈsʌm.θɪŋ baɪ ðə ˈruːts]

gyökerestül kitépett melléknév

uprooted◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌp.ˈruː.tɪd] [US: ə.ˈpruː.təd]

gyökerestől főnév

root and branch◼◼◼ noun
[UK: ruːt ənd brɑːntʃ] [US: ˈruːt ænd ˈbræntʃ]

gyökerestől eltávolít ige

deracinate [deracinated, deracinated, deracinating, deracinates] verb
[UK: dɪ.ˈræ.sɪ.neɪt] [US: dɪ.ˈræ.sʌ.ˌneɪt]

gyökerestől kihúz ige

disroot verb
[UK: dɪs.ˈruːt] [US: dɪs.ˈruːt]

gyökerestől kiirt ige

extirpate [extirpated, extirpated, extirpating, extirpates] verb
[UK: ˈek.stə.peɪt] [US: ˈek.stər.ˌpet]

gyökerestől kiránt ige

disroot verb
[UK: dɪs.ˈruːt] [US: dɪs.ˈruːt]

gyökerestől kitép ige

uproot [uprooted, uprooted, uprooting, uproots]◼◼◼ verb
[UK: ˌʌp.ˈruːt] [US: ə.ˈpruːt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish