Hungarian-English dictionary » gumitej meaning in English

HungarianEnglish
gumitej főnév

rubber gum noun
[UK: ˈrʌ.bə(r) ɡʌm] [US: ˈrʌ.bər ˈɡəm]

rubber latex noun
[UK: ˈrʌ.bə(r) ˈleɪ.teks] [US: ˈrʌ.bər ˈleɪ.ˌteks]

gumitej (Latex) főnév

latex noun
[UK: ˈleɪ.teks] [US: ˈleɪ.ˌteks]

You can find it in:

HungarianEnglish