Hungarian-English dictionary »

gereben meaning in English

HungarianEnglish
gereben

comb [combs]◼◼◼ noun
[UK: kəʊm] [US: ˈkoʊm]

hackle [hackles]◼◼◼ noun
[UK: ˈhækəl] [US: ˈhækəl]

card [cards] noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

hatchel noun
[UK: ˈhæ.tʃəl] [US: ˈhæ.tʃəl]

heckle [heckled, heckled, heckling, heckles] verb
[UK: ˈhek.l̩] [US: ˈhek.l̩]

jagger noun
[UK: ˈdʒæ.ɡə(r)] [US: ˈdʒæ.ɡər]

gereben (lené) főnév

flax-comb noun
[UK: flæks kəʊm] [US: ˈflæks ˈkoʊm]

gereben tűsléc (fonógépen) tex

pin-bar[UK: pɪn bɑː(r)] [US: ˈpɪn ˈbɑːr]

gereben-fésűsléc főnév

gill-bar noun
[UK: ɡɪl bɑː(r)] [US: ˈɡɪl ˈbɑːr]

gerebenez ige

comb [combed, combed, combing, combs] verb
[UK: kəʊm] [US: ˈkoʊm]

hackle [hackled, hackled, hackling, hackles] verb
[UK: ˈhækəl] [US: ˈhækəl]

heckle [heckled, heckled, heckling, heckles] verb
[UK: ˈhek.l̩] [US: ˈhek.l̩]

gerebenezés főnév

combing noun
[UK: ˈkəʊm.ɪŋ] [US: ˈkoʊm.ɪŋ]

gerebenező főnév

heckler [hecklers] noun
[UK: ˈhe.klə(r)] [US: ˈhe.klər]

rippling noun
[UK: ˈrɪp.l̩.ɪŋ] [US: ˈrɪp.l̩.ɪŋ]

gerebenező gép

combing-machine[UK: ˈkəʊm.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈkoʊm.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

heckler [hecklers] noun
[UK: ˈhe.klə(r)] [US: ˈhe.klər]

wool-comber[UK: wʊl ˈkomə(r)] [US: ˈwʊl ˈkomər]

gerebenező gép főnév
tex

hackler noun
[UK: ˈhæk.ə.lə(r)] [US: ˈhæk.ə.lər]

gerebentű-mező főnév

hackle bar noun
[UK: ˈhækəl bɑː(r)] [US: ˈhækəl ˈbɑːr]

finomgerebenezés főnév

flax-dressing noun
[UK: flæks ˈdres.ɪŋ] [US: ˈflæks ˈdres.ɪŋ]

finomgerebenező munkás főnév

flax-dresser noun
[UK: flæks ˈdre.sə(r)] [US: ˈflæks ˈdre.sər]

kendergerebenező főnév

hemp-dresser noun
[UK: hemp ˈdre.sə(r)] [US: ˈhemp ˈdre.sər]

kendergerebenező gép

hemp-comb[UK: hemp kəʊm] [US: ˈhemp ˈkoʊm]

kocsonyás álgereben főnév

toothed jelly fungus noun

lengereben főnév
tex

rippler noun
[UK: ˈrɪplə ] [US: ˈrɪpələr ]

lengerebenező főnév

flax-hackler noun
[UK: flæks ˈhæk.ə.lə(r)] [US: ˈflæks ˈhæk.ə.lər]

You can find it in:

HungarianEnglish