Hungarian-English dictionary »

geller meaning in English

HungarianEnglish
geller főnév

ricochet [ricochets]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪk.ə.ʃeɪ] [US: ˈrɪk.ə.ˌʃe]

Gellért főnév

Gerald [Geralds] noun
[UK: ˈdʒe.rəld] [US: ˈdʒe.rəld]

Gerard [Gerards] noun
[UK: ˈdʒe.rəd] [US: dʒə.ˈrɑːrd]

Gerrard [Gerrards] noun

gellert kap ige

ricochet [ricochetted, ricochetted, ricochetting, ricochets] verb
[UK: ˈrɪk.ə.ʃeɪ] [US: ˈrɪk.ə.ˌʃe]

You can find it in:

HungarianEnglish