Hungarian-English dictionary » gangene meaning in English

Showing results for gang

Search instead for gangene
HungarianEnglish
gangatyúk (Gallus varius)

green junglefowl[UK: ˈɡriːn] [US: ˈɡriːn]

Gangesz főnév

Ganges◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæn.dʒiz] [US: ˈɡæn.dʒiz]

Gangesz völgye

Gangetic valley[UK: ɡandʒˈetɪk vˈalɪ] [US: ɡændʒˈeɾɪk vˈæli]

gangeszi gaviál (Gavialis gangeticus) főnév

gavial noun
[UK: ˈɡeɪ.viəl] [US: ˈɡeɪ.viəl]

ganglion főnév

ganglia◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪə] [US: ˈɡæŋ.ɡliə]

ganglion (ganglion) főnév

ganglion, ganglia noun
[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡlɪə] [US: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡliə]

ganglion (ganglionum) főnév

nerve-knot noun
[UK: nɜːv nɒt] [US: ˈnɝːv ˈnɑːt]

ganglionos melléknév
bonct

gangliated adjective
[UK: ɡˈaŋɡlɪˌeɪtɪd] [US: ɡˈæŋɡlɪˌeɪɾᵻd]

ganglionos melléknév
bonct orv

ganglionary adjective
[UK: ɡˈaŋɡlɪˌɒnəri] [US: ɡˈæŋɡlɪˌɑːneri]

ganglionos (ganglionalis) melléknév

ganglionic adjective
[UK: ˌɡæŋ.ɡli.ˈɑː.nɪk] [US: ˌɡæŋ.ɡli.ˈɑː.nɪk]

ganglionsejt (gangliocita) főnév

gangliocyte noun
[UK: ɡˈaŋɡlɪəsˌaɪt] [US: ɡˈæŋɡlɪəsˌaɪt]

gangos járás főnév

gait noun
[UK: ɡeɪt] [US: ˈɡeɪt]

gangos járású személy

high-stepper[UK: haɪ ˈste.pə(r)] [US: ˈhaɪ ˈste.pər]

gangréna főnév

gangrene noun
[UK: ˈɡæŋ.ɡriːn] [US: ˈɡæŋ.ɡriːn]

sphacelus noun
[UK: sfˈeɪsləs] [US: sfˈeɪsləs]

gangrénás melléknév

gangrenous adjective
[UK: ˈɡæŋ.ɡrɪ.nəs] [US: ˈɡæŋ.ɡrɪ.nəs]

gangsta

gangsta◼◼◼

Gangtok

Gangtok

Az ifjú Werther szenvedései (Johann Wolfgang von Goethe)

The Sorrows of Young Werther[UK: ðə ˈsɒr.əʊz əv jʌŋ ˈwɜː.ðə(r)] [US: ðə ˈsɔːr.oʊz əv ˈjəŋ ˈwɝː.ðər]

bazális ganglion

basal ganglion

bazális ganglionok

basal ganglia◼◼◼

doppelgänger

wraith[UK: reɪθ] [US: reɪθ]

gázbacilus (gázgangrénát okozó Clostridium feseri) főnév

gas-bacillus (causes gas gangrene) noun
[UK: ɡæs bə.ˈsɪ.ləs] [US: ˈɡæs bə.ˈsɪ.ləs]

gázgangréna (Clostridium feseri okozta fertőzés) (gangraena emphysematosa) főnév

gas-gangrene (blackleg) noun
[UK: ɡæs ˈɡæŋ.ɡriːn] [US: ˈɡæs ˈɡæŋ.ɡriːn]

hideg okozta vérkeringési zavar (congelatio, gangraena)

frigorism[UK: frˈɪɡərˌɪzəm] [US: frˈɪɡɚrˌɪzəm]

idegcsomók közötti (interganglionaris) melléknév

interganglionic adjective
[UK: ˌɪntəɡˌaŋɡlɪˈɒnɪk] [US: ˌɪntɚɡˌæŋɡlɪˈɑːnɪk]

idegdúc (ganglion) főnév

ganglion, ganglia noun
[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡlɪə] [US: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡliə]

idegdúc (ganglionum) főnév

nerve-knot noun
[UK: nɜːv nɒt] [US: ˈnɝːv ˈnɑːt]

idegdúcsejt (gangliocita) főnév

gangliocyte noun
[UK: ɡˈaŋɡlɪəsˌaɪt] [US: ɡˈæŋɡlɪəsˌaɪt]

ínhüvely savós bennékű daganata (ganglion)

ganglion, ganglia (weeping sinew)[UK: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡlɪə] [US: ˈɡæŋ.ɡlɪən ˈɡæŋ.ɡliə]

Johann Wolfgang von Goethe főnév

Goethe noun
[UK: ˈɡoθ] [US: ˈɡoθ]

Leogangit (ásv) főnév

Leogangite noun
[UK: lˈiəɡəŋɡˌaɪt] [US: lˈiəɡəŋɡˌaɪt]

lövészárokban szerzett fagyás okozta gangréna

trench foot[UK: trentʃ fʊt] [US: ˈtrentʃ ˈfʊt]

magángépkocsi főnév

private car◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt kɑː(r)] [US: ˈpraɪ.vət ˈkɑːr]

private carriage noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈpraɪ.vət ˈkæ.rɪdʒ]

magángyakorlat főnév

private practice noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈpræk.tɪs] [US: ˈpraɪ.vət ˈpræk.ˌtɪs]

magángyűjtemény

private collection

Mangángordonit (ásv) főnév

Mangangordonite noun
[UK: mˈaŋɡəŋɡˌɔːdənˌaɪt] [US: mˈæŋɡəŋɡˌoːrdənˌaɪt]

nyaki ganglion (ganglion cervicalis)

carotid ganglion[UK: kə.ˈrɒ.tɪd ɑː.tə.ri ˈɡæŋ.ɡlɪən] [US: kə.ˈrɑː.təd ˈɡæŋ.ɡlɪən]

nyaki idegdúc (ganglion cervicalis)

carotid ganglion[UK: kə.ˈrɒ.tɪd ɑː.tə.ri ˈɡæŋ.ɡlɪən] [US: kə.ˈrɑː.təd ˈɡæŋ.ɡlɪən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies