Hungarian-English dictionary »

görgő meaning in English

HungarianEnglish
görgő

roller [rollers]◼◼◼ noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r)]

caster [casters]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɑː.stə(r)] [US: ˈkæ.stər]

roll [rolls]◼◻◻ noun
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

runners◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌ.nəz] [US: ˈrʌ.nərz]

castor [castors]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.stə(r)] [US: ˈkæ.stər]

castor-wheel noun
[UK: ˈkɑː.stə(r) ˈwiːl̩] [US: ˈkæ.stər ˈhwiːl̩]

crab [crabs] noun
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

guide-pulley noun
[UK: ɡaɪd ˈpʊ.li] [US: ˈɡaɪd ˈpʊ.li]

idle-pulley noun
[UK: ˈaɪd.l̩ ˈpʊ.li] [US: ˈaɪd.l̩ ˈpʊ.li]

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

spool [spools] noun
[UK: spuːl] [US: ˈspuːl]

spooling noun
[UK: spuːl.ɪŋ] [US: spuːl.ɪŋ]

trundle [trundled, trundled, trundling, trundles] verb
[UK: ˈtrʌn.dl̩] [US: ˈtrʌn.dl̩]

turret-slide noun
[UK: ˈtʌ.rɪt slaɪd] [US: ˈtɜː.rət sˈlaɪd]

görgő lebegés

caster flutter[UK: ˈkɑː.stə(r) ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈkæ.stər ˈflʌ.tər]

görgőjárat főnév

roller bed noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r) bed] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈbed]

roller [rollers] noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r)]

görgők főnév

castors◼◼◼ noun
[UK: ˈkɑː.stəz] [US: ˈkæ.stəz]

görgőkerék

truck-wheels noun
[UK: trʌk ˈwiːl̩z] [US: ˈtrək ˈhwiːl̩z]

trundle [trundled, trundled, trundling, trundles] verb
[UK: ˈtrʌn.dl̩] [US: ˈtrʌn.dl̩]

görgőláb főnév

roller [rollers] noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r)]

görgőlábas rakodókocsi

skid[UK: skɪd] [US: ˈskɪd]

görgőlábas targonca

skid[UK: skɪd] [US: ˈskɪd]

görgőnyílás (csigáé) főnév

sheave-hole noun
[UK: ʃiːv həʊl] [US: ʃɪv hoʊl]

görgős melléknév

rollaway adjective
[UK: rˈəʊləwˌeɪ] [US: rˈoʊləwˌeɪ]

görgős melléknév
műsz

block-chain adjective
[UK: ˈblɒk tʃeɪn] [US: ˈblɑːk ˈtʃeɪn]

görgős, húzós bőrönd főnév

carry on bag noun

görgős csapágy

roller bearing◼◼◼[UK: ˈrəʊ.lə(r) ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈber.ɪŋ]

görgős csigasor főnév

block and tackle noun
[UK: ˈblɒk ənd ˈtæk.l̩] [US: ˈblɑːk ænd ˈtæk.l̩]

görgős futómű

roller gear[UK: ˈrəʊ.lə(r) ɡɪə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈɡɪr]

roller [rollers] noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r)]

görgős híd

running bridge[UK: ˈrʌn.ɪŋ brɪdʒ] [US: ˈrʌn.ɪŋ ˈbrɪdʒ]

görgős saru

rocker bearing[UK: ˈrɒkə(r) ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈrɑːkər ˈber.ɪŋ]

görgős áramszedő főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

görgőscsapágy főnév

roller-bearing noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r) ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈber.ɪŋ]

görgősjárat főnév

edge-runner noun
[UK: edʒ ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈedʒ ˈrʌ.nər]

görgőslánc főnév
műsz

roller-chain noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r) tʃeɪn] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈtʃeɪn]

görgősor főnév

roller-track noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r) træk] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈtræk]

görgővihar főnév

squall [squalls] noun
[UK: skwɔːl] [US: ˈskwɒl]

bútorgörgő főnév

caster [casters] noun
[UK: ˈkɑː.stə(r)] [US: ˈkæ.stər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish