Hungarian-English dictionary »

gépfegyver meaning in English

HungarianEnglish
gépfegyver főnév

chatterbox noun
[UK: ˈtʃæ.tə.bɒks] [US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

machine gun [machine guns] noun
[UK: mə.ˈʃiːn ɡʌn] [US: mɪ.ˈʃiːn ˈɡən]

machine-gun noun
[UK: mə.ˈʃiːn ɡʌn] [US: mɪ.ˈʃiːn ˈɡən]

gépfegyver bunker főnév

pillbox [pillboxes] noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

gépfegyver-megfigyelő főnév

gunner-observer noun
[UK: ˈɡʌ.nə(r) əb.ˈzɜː.və(r)] [US: ˈɡʌ.nər əb.ˈzɝː.vər]

gépfegyveres betonerőd főnév

pepperbox noun
[UK: ˈpe.pə.bɒks] [US: ˈpe.pə.ˌbɑːks]

gépfegyveres kiserőd

pill-box[UK: pɪl bɒks] [US: ˈpɪl ˈbɑːks]

pillbox [pillboxes] noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

gépfegyverkezelő főnév

gunner [gunners] noun
[UK: ˈɡʌ.nə(r)] [US: ˈɡʌ.nər]

gépfegyvertorony főnév

gunpit noun
[UK: ɡˈʌnpɪt] [US: ɡˈʌnpɪt]

felderít egy gépfegyverállás

locate a machine-gun position[UK: ləʊˈk.eɪt ə mə.ˈʃiːn ɡʌn pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: loʊˈk.eɪt ə mɪ.ˈʃiːn ˈɡən pə.ˈzɪʃ.n̩]

könnyű gépfegyver

light machin -gun (LMG)[UK: laɪt ˈmæ.tʃən ɡʌn] [US: ˈlaɪt ˈmæ.tʃən ˈɡən]

You can find it in:

HungarianEnglish