Hungarian-English dictionary »

futómacska meaning in English

HungarianEnglish
futómacska főnév

bogie [bogies]◼◼◼ noun
[UK: ˈbəʊ.ɡi] [US: ˈboʊ.ɡi]

crab [crabs] noun
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

telpher [telphers] noun
[UK: ˈtel.fə(r)] [US: ˈtel.fər]

futómacska (darun) főnév

monkey-carriage noun
[UK: ˈmʌŋk.i ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈmʌŋk.i ˈkæ.rɪdʒ]

futómacska (horgonyemelő) (átv) főnév

crab winch noun
[UK: kræb wɪntʃ] [US: ˈkræb ˈwɪntʃ]

futómacska (átv) főnév

crane-carriage noun
[UK: kreɪn ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈkreɪn ˈkæ.rɪdʒ]

running block noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ ˈblɒk] [US: ˈrʌn.ɪŋ ˈblɑːk]

futómacska-rendszerű emelő főnév

telfer [telfers] noun
[UK: ˈtel.fə(r)] [US: ˈtel.fər]

mennyezeti futómacska

ceiling crab[UK: ˈsiːl.ɪŋ kræb] [US: ˈsiːl.ɪŋ ˈkræb]

You can find it in:

HungarianEnglish