Hungarian-English dictionary »

futóárokkal megközelít meaning in English

HungarianEnglish
futóárokkal megközelít ige
kat

approach [approached, approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish