Hungarian-English dictionary »

forma meaning in English

HungarianEnglish
forma főnév

form [forms]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔːm] [US: ˈfɔːrm]

shape [shapes]◼◼◼ noun
[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

mold [molds]◼◼◻ noun
[UK: məʊld] [US: moʊld]

fashion [fashions]◼◻◻ noun
[UK: ˈfæʃ.n̩] [US: ˈfæʃ.n̩]

forma [formas]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔː.mə] [US: ˈfɔːr.mə]

appearance [appearances]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɪə.rəns] [US: ə.ˈpɪ.rəns]

mould [moulds]◼◻◻ noun
[UK: məʊld] [US: moʊld]

frame [frames]◼◻◻ noun
[UK: freɪm] [US: ˈfreɪm]

molding [moldings]◼◻◻ noun
[UK: ˈmoldɪŋ] [US: ˈmoldɪŋ]

moulding [mouldings]◼◻◻ noun
[UK: ˈməʊld.ɪŋ] [US: ˈmoʊld.ɪŋ]

gestalt [gestalts] noun
[UK: ɡəˈʃ.tælt] [US: ɡəˈʃ.tælt]

régime noun
[UK: reɪ.ˈʒiːm] [US: reɪ.ˈʒiːm]

forma (átv) ige

fettle [fettled, fettled, fettling, fettles]◼◼◼ verb
[UK: ˈfet.l̩] [US: ˈfet.l̩]

forma és tartalom

form and content◼◼◼

forma kedvéért

pro forma◼◼◼[UK: prəʊ ˈfɔː.mə] [US: ˈproʊ ˈfɔːr.mə]

forma kedvéért való főnév

token [tokens] noun
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

Forma–1

Formula One[UK: ˈfɔː.mjʊ.lə wʌn] [US: ˈfɔːr.mjə.lə wʌn]

formába foglal ige

cast in verb

formába jön

shape up[UK: ʃeɪp ʌp] [US: ˈʃeɪp ʌp]

formába lendül

shape up◼◼◼[UK: ʃeɪp ʌp] [US: ˈʃeɪp ʌp]

formába önt

formalize [formalized, formalized, formalizing, formalizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔːm.ə.laɪz] [US: ˈfɔːrm.ə.laɪz]

mold◼◼◼[UK: məʊld] [US: moʊld]

mould◼◼◼[UK: məʊld] [US: moʊld]

conceive [conceived, conceived, conceiving, conceives] verb
[UK: kən.ˈsiːv] [US: kən.ˈsiːv]

found [founded, founded, founding, founds] verb
[UK: faʊnd] [US: ˈfaʊnd]

formába pofoz (átv)

whip into shape[UK: wɪp ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈwɪp ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

formába pofoz (vmit) (ásv) főnév

lick something into shape noun
[UK: lɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈlɪk ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

formában készített étel

shape[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

formában sült mandulás krémes vajastészta főnév

dariole noun
[UK: dˈɑːrɪˌəʊl] [US: dˈɑːrrɪˌoʊl]

formában van

be in practice[UK: bi ɪn ˈpræk.tɪs] [US: bi ɪn ˈpræk.ˌtɪs]

formában van (átv)

be in form[UK: bi ɪn ˈfɔːm] [US: bi ɪn ˈfɔːrm]

formabontó regény főnév

antinovel noun
[UK: ˌantɪnˈɒvəl] [US: ˌæntɪnˈɑːvəl]

formáció főnév

formation [formations]◼◼◼ noun
[UK: fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

ecotone [ecotones] noun
[UK: ˈekətˌəʊn] [US: ˈekətˌoʊn]

formáció főnév
növ

alterne [alternes] noun
[UK: ˈɒltən] [US: ˈɑːltɚn]

formációcsoport főnév
geol

terrane [terranes] noun
[UK: tˈereɪn] [US: tˈereɪn]

formaellenállás főnév

form-drag noun
[UK: ˈfɔːm dræɡ] [US: ˈfɔːrm ˈdræɡ]

formaholtfej főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

formához idomuló melléknév

formful adjective
[UK: ˈfɔːmf(ə)l ] [US: ˈfɔrmf(ə)l ]

formai melléknév

formal◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɔːm.l̩] [US: ˈfɔːrm.l̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish