Hungarian-English dictionary »

fondorlat meaning in English

HungarianEnglish
fondorlat főnév

pretense [pretenses]◼◼◼ noun
[UK: pri.ˈtens] [US: pri.ˈtens]

machination [machinations]◼◼◻ noun
[UK: ˌmæk.ɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌmæ.ʃə.ˈneɪʃ.n̩]

pretence [pretences]◼◼◻ noun
[UK: prɪ.ˈtens] [US: prɪ.ˈtens]

fraud [frauds]◼◼◻ noun
[UK: frɔːd] [US: ˈfrɒd]

engineering◼◻◻ noun
[UK: ˌen.dʒɪ.ˈnɪər.ɪŋ] [US: ˌen.dʒə.ˈnɪr.ɪŋ]

cozenage noun
[UK: ˈkʌz.nɪdʒ] [US: ˈkʌ.zə.nɪdʒ]

cross [crosses] noun
[UK: ˈkrɒs] [US: ˈkrɑːs]

enginery noun
[UK: ˈen.dʒɪ.nə.ri] [US: ˈen.dʒɪ.nə.ri]

smart practice noun
[UK: smɑːt ˈpræk.tɪs] [US: ˈsmɑːrt ˈpræk.ˌtɪs]

wilful misrepresentation noun
[UK: ˈwɪl.fəl ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈwɪl.fəl ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

fondorlat (vk ellen) főnév

intrigue (against somebody) [intrigues]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈtriːɡ] [US: ˌɪn.ˈtriːɡ]

fondorlatos melléknév

devious◼◼◼ adjective
[UK: ˈdiː.vɪəs] [US: ˈdiː.viəs]

intriguing◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtriː.ɡɪŋ] [US: ˌɪn.ˈtriː.ɡɪŋ]

fraudulent◼◻◻ adjective
[UK: ˈfrɔː.djʊ.lənt] [US: ˈfrɒ.dʒə.lənt]

malicious◼◻◻ adjective
[UK: mə.ˈlɪ.ʃəs] [US: mə.ˈlɪ.ʃəs]

shrewd [shrewder, shrewdest]◼◻◻ adjective
[UK: ʃruːd] [US: ˈʃruːd]

beguiling adjective

guileful adjective
[UK: ˈɡaɪl.fəl] [US: ˈɡaɪl.fəl]

tainted with fraud adjective
[UK: ˈteɪn.tɪd wɪð frɔːd] [US: ˈteɪn.təd wɪθ ˈfrɒd]

fondorlatos melléknév
jog

dolose adjective
[UK: dəʊˈləʊs] [US: dəʊˈləʊs]

dolous adjective
[UK: dˈɒləs] [US: dˈɑːləs]

fondorlatos megszerzés főnév
jog

captation [captations] noun
[UK: kæp.ˈteɪ.ʃən] [US: kæp.ˈteɪ.ʃən]

fondorlatos módon

on the cross[UK: ɒn ðə ˈkrɒs] [US: ɑːn ðə ˈkrɑːs]

fondorlatosan határozószó

fraudulently◼◼◼ adverb
[UK: ˈfrɔː.djʊ.lənt.li] [US: ˈfrɒ.duː.lənt.li]

fondorlatosan odacsábít ige

inveigle [inveigled, inveigled, inveigling, inveigles] verb
[UK: ɪn.ˈveɪɡ.l̩] [US: ɪn.ˈveɪɡ.l̩]

fondorlatosan szerez meg (vmit) ige

obtain something by false pretences verb
[UK: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

obtain something on false pretences verb
[UK: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ ɒn ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

obtain something under false pretences verb
[UK: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ ˈʌnd.ə(r) ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ ˈʌnd.r̩ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

fondorlatoskodás főnév

chicanery [chicaneries]◼◼◼ noun
[UK: ʃɪˈk.eɪ.nə.ri] [US: ʃɪˈk.eɪ.nə.ri]

fondorlatosság főnév

deviousness◼◼◼ noun
[UK: ˈdiː.vɪə.snəs] [US: ˈdiː.vɪə.snəs]

lubricity [lubricities] noun
[UK: luː.ˈbrɪ.sɪ.tɪ] [US: luː.ˈbrɪ.sɪ.tiː]

fondorlattal

counterplot[UK: ˈkaʊn.tə.plɒt] [US: ˈkaʊn.tə.plɑːt]

fondorlattal rávesz vkt (vmre)

cozen somebody into doing something[UK: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

csalárd fondorlat

false pretences◼◼◼[UK: ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

csalárd fondorlattal

under false pretences◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

on false pretences[UK: ɒn ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: ɑːn ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

on false pretenses[UK: ɒn ˈfɔːls pri.ˈten.səz] [US: ɑːn ˈfɔːls pri.ˈten.səz]

on/under false pretenses

csalárd fondorlattal szerez meg (vmit) ige

obtain something by false pretences verb
[UK: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz] [US: əb.ˈteɪn ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfɔːls prɪ.ˈten.sɪz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish