Hungarian-English dictionary »

fogás meaning in English

HungarianEnglish
fogás

catch [catches]◼◼◼ noun
[UK: kætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt] [US: ˈkætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt]

grip [grips]◼◼◼ noun
[UK: ɡrɪp] [US: ˈɡrɪp]

hold [holds]◼◼◼ noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

catching◼◼◻ noun
[UK: ˈkætʃ.ɪŋ] [US: ˈkætʃ.ɪŋ]

trick [tricks]◼◼◻ noun
[UK: trɪk] [US: ˈtrɪk]

touch [touches]◼◼◻ noun
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

handle [handles]◼◼◻ noun
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

technique [techniques]◼◻◻ noun
[UK: tek.ˈniːk] [US: tek.ˈniːk]

mess [messes]◼◻◻ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

pulling◼◻◻ noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ] [US: ˈpʊl.ɪŋ]

grasp◼◻◻ noun
[UK: ɡrɑːsp] [US: ˈɡræsp]

attack [attacks]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

device [devices]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

snack [snacks]◼◻◻ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

clasp [clasps]◼◻◻ noun
[UK: klɑːsp] [US: ˈklæsp]

ahold◼◻◻ noun
[UK: əˈhold] [US: əˈhold]

heel [heels]◼◻◻ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

knack [knacks]◼◻◻ noun
[UK: næk] [US: ˈnæk]

prehension [prehensions] noun
[UK: prɪ.ˈhen.ʃən] [US: priː.ˈhen.ʃən]

busking noun adjective
[UK: bʌsk.ɪŋ] [US: bʌsk.ɪŋ]

clench [clenched, clenched, clenching, clenches] verb
[UK: klentʃ] [US: ˈklentʃ]

decrement [decrements] noun
[UK: ˈde.krɪ.mənt] [US: ˈde.krə.mənt]

gotcha verb

gripple noun
[UK: ɡrˈɪpəl] [US: ɡrˈɪpəl]

pick-up [pick-ups] noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

stopper [stoppers] noun
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

tweak [tweaks] noun
[UK: twiːk] [US: ˈtwiːk]

fogás (adásé) (átv) főnév

pickup [pickups]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

fogás (halé) főnév

take [takes]◼◼◼ noun
[UK: teɪk] [US: ˈteɪk]

haul [hauls]◼◼◻ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

fogás (étel) (átv) főnév

course [courses]◼◼◼ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

fogás (ételből) (átv) főnév

dish [dishes]◼◼◼ noun
[UK: dɪʃ] [US: ˈdɪʃ]

fogás hálóval

draught[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

fogás ételből főnév

dish [dishes] noun
[UK: dɪʃ] [US: ˈdɪʃ]

fogásbog főnév

bowknot noun
[UK: ˈbəʊ.nɒt] [US: ˈboʊ.ˌnɑːt]

reef-knot noun
[UK: riːf nɒt] [US: ˈriːf ˈnɑːt]

fogáscsat főnév
hajó

bowknot noun
[UK: ˈbəʊ.nɒt] [US: ˈboʊ.ˌnɑːt]

fogásfelvonó csiga hajó

reef-tackle[UK: riːf ˈtæk.l̩] [US: ˈriːf ˈtæk.l̩]

fogáskötél főnév

heaving-line noun
[UK: ˈhiːv.ɪŋ laɪn] [US: ˈhiːv.ɪŋ ˈlaɪn]

fogáskötél főnév
hajó

reef-line noun
[UK: riːf laɪn] [US: ˈriːf ˈlaɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish