Hungarian-English dictionary »

fischer törpepapagája (agapornis fischeri) meaning in English

HungarianEnglish
Fischer törpepapagája (Agapornis fischeri)

Fischer's lovebird[UK: ˈfɪ.ʃərz ˈlʌv.bɜːd] [US: ˈfɪ.ʃərz ˈlʌv.bɝːd]

You can find it in:

HungarianEnglish