Hungarian-English dictionary » felvilágosít meaning in English

HungarianEnglish
felvilágosít ige

enlighten◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩]

illuminate◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈluː.mɪ.neɪt] [US: ˌɪ.ˈluː.mə.ˌnet]

undeceive◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈsiːv] [US: ˌʌn.dɪ.ˈsiːv]

acquaint verb
[UK: ə.ˈkweɪnt] [US: ə.ˈkweɪnt]

clue somebody in verb
[UK: kluː ˈsʌm.bə.di ɪn] [US: ˈkluː ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn]

clue somebody up verb
[UK: kluː ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈkluː ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

inform verb
[UK: ɪn.ˈfɔːm] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm]

lighten verb
[UK: ˈlaɪt.n̩] [US: ˈlaɪt.n̩]

felvilágosít vkt (vmről)

enlighten somebody as to something[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di əz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felvilágosít vkt egy tárgyról

enlighten somebody on a subject[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di ɒn ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

felvilágosítás főnév

information◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

explanation◼◼◻ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

enlightenment◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈlaɪtn.mənt] [US: ɪn.ˈlaɪ.tən.mənt]

reference◼◻◻ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

enlightening noun

expositional noun
[UK: ˌɛkspəʊˈzɪʃən(ə)l ] [US: ˌɛkspəˈzɪʃən(ə)l ]

inquiry office noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.ri ˈɒf.ɪs] [US: ˌɪn.ˈkwaɪ.ri ˈɑːf.əs]

felvilágosításokat adó alkalmazott

attendant[UK: ətˈendat] [US: ətˈendæt]

felvilágosítással szolgál

furnish information to somebody[UK: ˈfɜː.nɪʃ ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felvilágosítást kap

take information[UK: teɪk ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

felvilágosítást kér ige

consult verb
[UK: kən.ˈsʌlt] [US: kən.ˈsəlt]

felvilágosítást nyújt

inform somebody about something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

inform somebody on something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

felvilágosítást nyújt vknek (vm)ről

inform somebody about something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

inform somebody on something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

felvilágosítást szerez

take information[UK: teɪk ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

felvilágosító

explanative adjective
[UK: eksplˈanətˌɪv] [US: eksplˈænətˌɪv]

explanatory adjective
[UK: ɪk.ˈsplæ.nət.r̩i] [US: ɪk.ˈsplæ.nə.ˌtɔː.ri]

expositional adjective
[UK: ˌɛkspəʊˈzɪʃən(ə)l ] [US: ˌɛkspəˈzɪʃən(ə)l ]

illuminator noun
[UK: ˌɪ.ˈluː.mə.ˌne.tə(r)] [US: ˌɪ.ˈluː.mə.ˌne.tər]

information bureau adjective
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ ˈbjʊə.rəʊ] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈbjʊro.ʊ]

informative adjective
[UK: ɪn.ˈfɔː.mə.tɪv] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.mə.tɪv]

irradiative adjective
[UK: ɪrˈeɪdiətˌɪv] [US: ɪrˈeɪdiətˌɪv]

bizalmas felvilágosítás melléknév

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

nemi felvilágosítás

sex education[UK: seks ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈseks ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

sex instruction[UK: seks ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈseks ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

szexuális felvilágosítás

sex education[UK: seks ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈseks ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

sex instruction[UK: seks ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈseks ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

téves felvilágosítás főnév

misdirection noun
[UK: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩]

misguidance noun
[UK: ˈmɪs.ˈɡaɪ.dəns] [US: mɪs.ˈɡaɪ.dəns]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies