Hungarian-English dictionary »

feldúsulás meaning in English

HungarianEnglish
feldúsulás főnév

enrichment [enrichments]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈrɪt.ʃmənt] [US: en.ˈrɪt.ʃmənt]

accumulation [accumulations] noun
[UK: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

concentration (enrichment, improvement) [concentrations] noun
[UK: ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sən.ˈtreɪʃ.n̩]

segregation [segregations] noun
[UK: ˌse.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌse.ɡrə.ˈɡeɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish