Hungarian-English dictionary »

feléleszt meaning in English

HungarianEnglish
feléleszt ige

revive [revived, revived, reviving, revives]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈvaɪv] [US: rɪ.ˈvaɪv]

rekindle [rekindled, rekindled, rekindling, rekindles]◼◼◻ verb
[UK: ˌriːˈk.ɪn.dl̩] [US: riˈk.ɪn.dl̩]

wake [woke, woken, waking, wakes]◼◼◻ irregular verb
[UK: weɪk weɪkt wəʊk ˈwəʊkən] [US: ˈweɪk weɪkt woʊk ˈwoʊkən]

revitalize [revitalized, revitalized, revitalizing, revitalizes]◼◻◻ verb
[UK: riː.ˈvaɪ.tə.laɪz] [US: ri.ˈvaɪ.tə.ˌlaɪz]

resuscitate [resuscitated, resuscitated, resuscitating, resuscitates]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈsʌ.sɪ.teɪt] [US: rə.ˈsə.sə.ˌtet]

animate [animated, animated, animating, animates]◼◻◻ verb
[UK: ˈæ.nɪ.mət] [US: ˈæ.nə.mət]

rally [rallied, rallied, rallying, rallies] verb
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

bring round verb
[UK: brɪŋ ˈraʊnd] [US: ˈbrɪŋ ˈraʊnd]

bring to life verb
[UK: brɪŋ tuː laɪf] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈlaɪf]

requicken verb
[UK: ˌriːˈkwɪkən ] [US: ˌriˈkwɪkən ]

stir up verb
[UK: stɜː(r) ʌp] [US: ˈstɝː ʌp]

vilify [vilified, vilified] verb
[UK: ˈvɪ.vɪ.faɪ] [US: ˈvɪ.və.ˌfaɪ]

feléleszt vkt

bring somebody to life again[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di tuː laɪf ə.ˈɡen] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈlaɪf ə.ˈɡen]

recall somebody to life[UK: rɪˈk.ɔːl ˈsʌm.bə.di tuː laɪf] [US: ˈriːˌkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈlaɪf]

feléleszthető melléknév

revivable adjective
[UK: rɪˈvaɪvəbl ] [US: rɪˈvaɪvəbl ]

felélesztés főnév

revival [revivals]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvaɪv.l̩] [US: rɪ.ˈvaɪv.l̩]

resurrection◼◻◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈrek.ʃn̩] [US: ˌre.zə.ˈrek.ʃn̩]

resuscitation [resuscitations] noun
[UK: rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

felélesztő

regenerating adjective
[UK: rɪ.ˈdʒe.nə.reɪt.ɪŋ] [US: ri.ˈdʒe.nə.ˌret.ɪŋ]

regenerative adjective
[UK: rɪ.ˈdʒe.nə.reɪt] [US: rɪ.ˈdʒe.nə.reɪt]

reviver noun
[UK: rɪ.ˈvaɪ.və] [US: riː.ˈvaɪ.vər]

vivifier noun
[UK: vˈɪvɪfˌaɪə] [US: vˈɪvɪfˌaɪɚ]

You can find it in:

HungarianEnglish