Hungarian-English dictionary »

far meaning in English

HungarianEnglish
far

tail [tails]◼◼◼ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

buttock [buttocks]◼◼◻ noun
[UK: ˈbʌt.ək] [US: ˈbʌt.ək]

arse [arses]◼◻◻ noun
[UK: ɑːs] [US: æs]

bum [bums]◼◻◻ noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

posterior [posteriors]◼◻◻ noun
[UK: pɒ.ˈstɪə.rɪə(r)] [US: ˌpɒ.ˈstɪ.rier]

tuck [tucks]◼◻◻ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

derriere (ars, ass, buttocks) noun
[UK: dˌeriˈeə] [US: dˌerɪˈer]

back-end [back-ends] noun
[UK: ˈbæk end] [US: ˈbæk ˈend]

buttocks noun
[UK: ˈbʌt.əks] [US: ˈbʌt.əks]

duff [duffs] noun
[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

hindside (the back side) noun
[UK: hˈaɪndsaɪd] [US: hˈaɪndsaɪd]

hunker [hunkered, hunkered, hunkering, hunkers] verb
[UK: ˈhʌŋkə(r)] [US: ˈhʌŋkər]

far melléknév

after adjective
[UK: ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈæf.tər]

far… (glutealis) főnév melléknév

gluteal noun adjective
[UK: ɡlˈuːtiəl] [US: ɡlˈuːɾiəl]

far… (ischiadicus) főnév melléknév

sciatic noun adjective
[UK: saɪ.ˈæ.tɪk] [US: saɪ.ˈæ.tɪk]

far (állaté, hús) főnév

rump [rumps]◼◼◼ noun
[UK: rʌmp] [US: ˈrəmp]

far (hajóé) főnév

stern (ship) [sterns]◼◼◼ noun
[UK: stɜːn] [US: ˈstɝːn]

outboard noun
[UK: ˈaʊt.bɔːd] [US: ˈaʊt.ˌbɔːrd]

far (kocsié) főnév

rear (of vehicle) [rears]◼◼◼ noun
[UK: rɪə(r)] [US: ˈrɪr]

far (podex, posterior) főnév

stern [sterns]◼◼◼ noun
[UK: stɜːn] [US: ˈstɝːn]

backside [backsides]◼◻◻ noun
[UK: ˈbæk.saɪd] [US: ˈbæk.ˌsaɪd]

far (regio glutealis) (lóé) főnév

crupper◼◼◼ noun
[UK: ˈkrʌ.pə(r)] [US: ˈkrʌ.pər]

far felé

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

sternwards adverb
[UK: stˈɜːnwədz] [US: stˈɜːnwɚdz]

far felé eső

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

far irányában

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

farablás főnév

draw [draws] noun
[UK: drɔː] [US: ˈdrɒ]

farács főnév

brandreth noun
[UK: brˈandrəθ] [US: brˈændrəθ]

Farad főnév

Farad◼◼◼ noun
[UK: ˈfæ.ræd] [US: ˈfæ.ræd]

fárad ige

tire [tired, tired, tiring, tires]◼◼◼ verb
[UK: ˈtaɪə(r)] [US: ˈtaɪər]

trouble [troubled, troubled, troubling, troubles]◼◼◻ verb
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

get tired (to become sleepy or weary) verb
[UK: ˈɡet ˈtaɪəd] [US: ˈɡet ˈtaɪərd]

fáradalmas

wearifulness noun
[UK: ˈwɪərɪfʊlnəs ] [US: ˈwɪrɪf(ə)lnəs ]

weariful adjective
[UK: ˈwɪə.rɪ.fʊl] [US: ˈwiː.riː.fəl]

wearing adjective
[UK: ˈweər.ɪŋ] [US: ˈwer.ɪŋ]

fáradalom főnév

fatigue◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

fáradási határ

stress-limit[UK: stres ˈlɪ.mɪt] [US: ˈstres ˈlɪ.mət]

fáradásvizsgálat főnév

fatigue test noun
[UK: fə.ˈtiːɡ ˈtest] [US: fə.ˈtiːɡ ˈtest]

Faraday főnév

Faraday [Faradays]◼◼◼ noun
[UK: ˈfæ.rə.deɪ keɪdʒ] [US: ˈfæ.rə.ˌde]

faradék főnév

shavings noun
[UK: ˈʃeɪ.vɪŋz] [US: ˈʃeɪ.vɪŋz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish