Hungarian-English dictionary »

faji megkülönböztetés meaning in English

HungarianEnglish
faji megkülönböztetés főnév

segregation [segregations]◼◼◼ noun
[UK: ˌse.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌse.ɡrə.ˈɡeɪʃ.n̩]

racial discrimination◼◼◼ noun
[UK: ˈreɪʃ.l̩ dɪ.ˌskrɪ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈreɪʃ.l̩ ˌdɪ.ˌskrɪ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

apartheid◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpɑːt.heit] [US: ə.ˈpɑːr.ˌtaɪt]

faji megkülönböztetés GB

colour bar (color bar, color line, colour line, Jim Crow)◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌ.lə(r) bɑː(r)] [US: ˈkʌ.lər ˈbɑːr]

colour-bar[UK: ˈkʌ.lə(r) bɑː(r)] [US: ˈkʌ.lər ˈbɑːr]

colour-line[UK: ˈkʌ.lə(r) laɪn] [US: ˈkʌ.lər ˈlaɪn]

faji megkülönböztetés US

color bar[UK: ˈkʌ.lər bɑː(r)] [US: ˈkʌ.lər ˈbɑːr]

faji megkülönböztetést főnév

segregationist [segregationists] noun
[UK: ˌse.ɡrə.ˈɡeɪ.ʃə.nəst] [US: ˌse.ɡrə.ˈɡeɪ.ʃə.nəst]

You can find it in:

HungarianEnglish