Hungarian-English dictionary »

eszköz meaning in English

HungarianEnglish
eszköz főnév

device [devices]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

tool [tools]◼◼◼ noun
[UK: tuːl] [US: ˈtuːl]

means [means]◼◼◼ irregular noun
[UK: miːnz] [US: ˈmiːnz]

equipment [equipments]◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈkwɪp.mənt] [US: ɪ.ˈkwɪp.mənt]

asset [assets]◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.set] [US: ˈæ.ˌset]

resource [resources]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈriː.sɔːrs]

utensil [utensils]◼◼◻ noun
[UK: juː.ˈten.sɪl] [US: juː.ˈten.səl]

leverage◼◼◻ noun
[UK: ˈliː.və.rɪdʒ] [US: ˈle.və.rɪdʒ]

method [methods]◼◼◻ noun
[UK: ˈme.θəd] [US: ˈme.θəd]
business

implement [implements]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

appliance [appliances]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈplaɪəns] [US: ə.ˈplaɪəns]

vehicle [vehicles]◼◻◻ noun
[UK: ˈviːɪk.l̩] [US: ˈviː.hɪk.l̩]

medium [media]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈmiː.dɪəm] [US: ˈmiː.diəm]

gadget [gadgets]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡæ.dʒɪt] [US: ˈɡæ.dʒət]

resort [resorts]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːt] [US: rə.ˈzɔːrt]

terminal [terminals]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

engine [engines]◼◻◻ noun
[UK: ˈen.dʒɪn] [US: ˈen.dʒən]

lever [levers]◼◻◻ noun
[UK: ˈliː.və(r)] [US: ˈle.vər]

contrivance [contrivances]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtraɪ.vəns] [US: kən.ˈtraɪ.vəns]

instrumentality [instrumentalities]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.strʊ.men.ˈtæ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.strə.men.ˈtæ.lə.ti]

expedient [expedients] noun
[UK: ɪk.ˈspiː.dɪənt] [US: ɪk.ˈspiː.diənt]

prober [probers] noun
[UK: ˈprəʊbə ] [US: ˈproʊbər ]

prover noun
[UK: ˈpruːvə ] [US: ˈpruvər ]

eszköz (bibliai) főnév

vessel [vessels]◼◼◼ noun
[UK: ˈve.səl] [US: ˈve.səl]

eszköz (átv is) főnév

instrument [instruments]◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.strʊ.mənt] [US: ˈɪn.strə.mənt]

eszköz felszerelés

tool gear[UK: tuːl ɡɪə(r)] [US: ˈtuːl ˈɡɪr]

eszköze (vknek) (átv) főnév

creature [creatures]◼◼◼ noun
[UK: ˈkriːtʃ.ə(r)] [US: ˈkriːtʃ.r̩]

eszköze vknek (átv)

be somebody's pawn[UK: bi ˈsəm.ˌbɑː.di pɔːn] [US: bi ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpɒn]

eszközhatározó eset főnév

instrumental case noun
[UK: ˌɪn.strʊ.ˈmen.tl̩ keɪs] [US: ˌɪn.strə.ˈmen.tl̩ ˈkeɪs]

eszközhatározói melléknév

instrumental adjective
[UK: ˌɪn.strʊ.ˈmen.tl̩] [US: ˌɪn.strə.ˈmen.tl̩]

eszközként használ

make a tool of[UK: ˈmeɪk ə tuːl əv] [US: ˈmeɪk ə ˈtuːl əv]

eszközként használ vkt

make a tool of somebody[UK: ˈmeɪk ə tuːl əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ə ˈtuːl əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

eszközkészlet főnév

toolkit [toolkits]◼◼◼ noun
[UK: tˈuːlkɪt] [US: tˈuːlkɪt]

eszközleíró főnév

media descriptor noun
[UK: ˈmiː.dɪə dɪ.ˈskrɪp.tə(r)] [US: ˈmiː.diə dɪ.ˈskrɪp.tər]

eszközleíró és vezérlő nyelv

device media control language[UK: dɪ.ˈvaɪs ˈmiː.dɪə] [US: dɪ.ˈvaɪs ˈmiː.diə]

eszközlés főnév

carrying out noun

eszközminőség főnév

asset quality◼◼◼ noun

eszközsor főnév

toolbar◼◼◼ noun
[UK: ˈtuːlbɑː] [US: ˈtuːlbɑː]

eszköztár főnév

toolbox [toolboxes]◼◼◼ noun
[UK: ˈtuːl.bɒks] [US: ˈtuːl.ˌbɑːks]

toolkit [toolkits]◼◼◻ noun
[UK: tˈuːlkɪt] [US: tˈuːlkɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish