Hungarian-English dictionary »

essen meaning in English

HungarianEnglish
Essen főnév

Essen◼◼◼ noun
[UK: ˈe.sən] [US: ˈe.sən]

Esseneit (ásv) főnév

Esseneite noun
[UK: ˈesənˌeɪt] [US: ˈesənˌeɪt]

Essentials főnév

essentials◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈsen.ʃl̩z] [US: ə.ˈsen.tʃl̩z]

A fene essen beléd!

Pox on you![UK: pɒks ɒn juː] [US: ˈpɑːks ɑːn ˈjuː]

alig várja, hogy tehessen (valamit) ige

be eager to do something verb
[UK: bi ˈiː.ɡə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈiː.ɡər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

csak magára vessen, hogy …

it is your own fault that[UK: ɪt ɪz jɔː(r) əʊn fɔːlt ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ˈjɔːr ˈoʊn ˈfɒlt ˈðæt]

ég a vágytól, hogy megtehessen (valamit) ige

be bitten with a desire to do something verb
[UK: bi ˈbɪt.n̩ wɪð ə dɪ.ˈzaɪə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈbɪt.n̩ wɪθ ə də.ˈzaɪər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

ég a vágytól, hogy tehessen (valamit) ige

be eager to do something verb
[UK: bi ˈiː.ɡə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈiː.ɡər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

ég a vágytól, hogy (valamit) tehessen ige

be spoiling for something verb
[UK: bi ˈspɔɪl.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌspɔɪl.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

elhessent (valamit) ige

flick something away verb
[UK: flɪk ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ] [US: ˈflɪk ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ]

flick something off verb
[UK: flɪk ˈsʌm.θɪŋ ɒf] [US: ˈflɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈɒf]

elhessent ige

brush aside verb
[UK: brʌʃ ə.ˈsaɪd] [US: ˈbrəʃ ə.ˈsaɪd]

whisk away verb
[UK: wɪsk ə.ˈweɪ] [US: ˈwɪsk ə.ˈweɪ]

whisk off verb
[UK: wɪsk ɒf] [US: ˈwɪsk ˈɒf]

engedélyt kér valakitől, hogy megtehessen (valamit) ige

ask somebody's permission to do something verb
[UK: ɑːsk ˈsəm.ˌbɑː.di pə.ˈmɪʃ.n̩ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæsk ˈsəm.ˌbɑː.di pər.ˈmɪʃ.n̩ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

fizessen nekem

pay self[UK: peɪ self] [US: ˈpeɪ ˈself]

Giessenit (ásv) főnév

Giessenite noun
[UK: dʒˈiːsənˌaɪt] [US: dʒˈiːsənˌaɪt]

hesseni tégely (tűzálló agyag olvasztó tégely)

Hessian crucible[UK: ˈhe.sɪən ˈkruː.sɪb.l̩] [US: ˈhe.ʃən ˈkruː.səb.l̩]

Isten éltessen sokáig!

Many happy returns!◼◼◼[UK: ˈmen.i ˈhæp.i rɪ.ˈtɜːnz] [US: ˈmen.i ˈhæp.i rə.ˈtɝːnz]

Kérem, siessen!

Please hurry!◼◼◼[UK: pliːz ˈhʌ.ri] [US: ˈpliːz ˈhɜː.ri]

keresi, hogy beleköthessen (átv)

he is trailing his coat[UK: hiː ɪz ˈtreɪl.ɪŋ hɪz ˈkəʊt] [US: ˈhiː ˈɪz ˈtreɪl.ɪŋ ˈhɪz ˈkoʊt]

kié fizet? (kin van a sor hogy fizessen az italokért)

Whose round is it?[UK: huːz ˈraʊnd ɪz ɪt] [US: ˈhuːz ˈraʊnd ˈɪz ˈɪt]

magára vessen

his guilt be on his own head[UK: hɪz ɡɪlt bi ɒn hɪz əʊn hed] [US: ˈhɪz ˈɡɪlt bi ɑːn ˈhɪz ˈoʊn ˈhed]

magas vérnyomás (hypertensio essentialis) főnév

hyperpiesis (essential hypertension) noun
[UK: hˌaɪpəpˈiːsiz] [US: hˌaɪpɚpˈiːsiz]

már alig várja, hogy (valamit) tehessen ige

be spoiling for something verb
[UK: bi ˈspɔɪl.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌspɔɪl.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

megvonja a falatot a szájától, hogy öltözködhessen

rob one's belly to cover one's back[UK: rɒb wʌnz ˈbe.li tuː ˈkʌ.və(r) wʌnz ˈbæk] [US: ˈrɑːb wʌnz ˈbe.li ˈtuː ˈkʌ.vər wʌnz ˈbæk]

mindent elkövet, hogy valakinek szívességet tehessen

go out of one's way to oblige somebody[UK: ɡəʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ tuː ə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ ˈtuː ə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nem restelli magát, hogy (valamit) tehessen ige

go out of one's way to do something verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

sürget valakit, hogy fizessen

push somebody for payment[UK: pʊʃ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈpeɪ.mənt] [US: ˈpʊʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈpeɪ.mənt]

szorít valakit, hogy fizessen

push somebody for payment[UK: pʊʃ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈpeɪ.mənt] [US: ˈpʊʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈpeɪ.mənt]

szorongat valakit, hogy fizessen (átv)

push somebody for payment[UK: pʊʃ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈpeɪ.mənt] [US: ˈpʊʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈpeɪ.mənt]

töri magát, hogy valakinek szívességet tehessen

go out of one's way to oblige somebody[UK: ɡəʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ tuː ə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ ˈtuː ə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

töri magát, hogy (valamit) megtehessen ige

be solicitous to do something verb
[UK: bi sə.ˈlɪ.sɪ.təs tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi sə.ˈlɪ.sə.təs ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

túl szép ahhoz, hogy el lehessen hinni

too good to be true[UK: tuː ɡʊd tuː bi truː] [US: ˈtuː ˈɡʊd ˈtuː bi ˈtruː]

zaklat valakit, hogy fizessen

push somebody for payment[UK: pʊʃ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈpeɪ.mənt] [US: ˈpʊʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈpeɪ.mənt]