Hungarian-English dictionary » esernyője meaning in English

Showing results for esernyő
Search instead for esernyője
HungarianEnglish
esernyő főnév

umbrella◼◼◼ noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə] [US: ʌm.ˈbre.lə]

brolly noun
[UK: ˈbrɒ.li] [US: ˈbrɑː.li]

gingham noun
[UK: ˈɡɪŋəm] [US: ˈɡɪŋəm]

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

esernyőborda főnév

stretcher noun
[UK: ˈstre.tʃə(r)] [US: ˈstre.tʃər]

esernyőjavító főnév

umbrella-man, umbrella-men noun
[UK: ʌmˈbrɛlə mæn, ʌmˈbrɛlə mɛn ] [US: əmˈbrɛlə mən, əmˈbrɛlə mɛn ]

esernyőkészítő főnév

coverer noun
[UK: ˈkʌvərə ] [US: ˈkʌvərər ]

umbrella-maker noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə ˈmeɪk.ə(r)] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈmeɪk.ər]

esernyős melléknév
biz

umbrellaed adjective
[UK: ʌmˈbrɛləd ] [US: əmˈbrɛləd ]

esernyőtartó főnév

umbrella-stand◼◼◼ noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə stænd] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈstænd]

umbrella stand noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə stænd] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈstænd]

esernyőtok főnév

umbrella-sheath noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə ʃiːθ] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈʃiːθ]

esernyőváz acéldrótjai

umbrella-wire[UK: ʌm.ˈbre.lə ˈwaɪə(r)] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈwaɪər]

esernyőé

furling[UK: ˈfɜːl.ɪŋ] [US: ˈfɝːl.ɪŋ]

pagoda esernyő alakú csúcsdísze

tee[UK: tiː] [US: ˈtiː]

régimódi esernyő főnév

gamp noun
[UK: ɡæmp] [US: ˈɡæmp]

gingham noun
[UK: ˈɡɪŋəm] [US: ˈɡɪŋəm]

rövid nyelű női esernyő melléknév

dumpy adjective
[UK: ˈdʌm.pi] [US: ˈdʌm.pi]

összehajt (esernyőt) ige

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

You can find it in:

HungarianEnglish