Hungarian-English dictionary » eredménye meaning in English

HungarianEnglish
eredménye főnév

meltage noun
[UK: mˈeltɪdʒ] [US: mˈeltɪdʒ]

eredménye van

bear fruit[UK: beə(r) fruːt] [US: ˈber ˈfruːt]

eredményeivel a legelsők közé kerül

obtain first class honours[UK: əb.ˈteɪn ˈfɜːst klɑːs ˈɒ.nəz] [US: əb.ˈteɪn ˈfɝːst ˈklæs ˈɒ.nərz]

eredmények főnév

results◼◼◼[UK: rɪ.ˈzʌlts] [US: rə.ˈzəlts]

outcomes◼◼◻[UK: ˈaʊtkʌmz] [US: ˈaʊtˌkəmz]

effects◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

accomplishments noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənts] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənts]

eredményeket felíró lap főnév

scorepad noun
[UK: skˈɔːpad] [US: skˈoːrpæd]

eredményeképpen (vmnek)

as a result of something[UK: əz ə rɪ.ˈzʌlt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæz ə rə.ˈzəlt əv ˈsʌm.θɪŋ]

eredményes melléknév

effective◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv]

efficient◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈfɪʃnt] [US: ə.ˈfɪ.ʃənt]

successful◼◼◻ adjective
[UK: sək.ˈse.sfəl] [US: sək.ˈse.sfəl]

productive◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈdʌk.tɪv] [US: prə.ˈdək.tɪv]

effectual adjective
[UK: ɪ.ˈfek.tʃʊəl] [US: ɪ.ˈfek.tʃʊəl]

efficacious adjective
[UK: ˌe.fɪˈk.eɪ.ʃəs] [US: ˌe.fəˈk.eɪ.ʃəs]

expeditious adjective
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪ.ʃəs] [US: ˌek.spə.ˈdɪ.ʃəs]

expeditive adjective
[UK: ˈekspədɪtˌɪv] [US: ˈekspədɪtˌɪv]

expenditious adjective
[UK: ekspəndˈɪʃəs] [US: ekspəndˈɪʃəs]

fruitful adjective
[UK: ˈfruːt.fəl] [US: ˈfruːt.fəl]

resultful adjective
[UK: rɪˈzʌltf(ə)l ] [US: rɪˈzʌltf(ə)l ]

eredményes bombatámadás

prang[UK: præŋ] [US: præŋ]

eredményes módon

in an effective way[UK: ɪn ən ɪ.ˈfekt.ɪv ˈweɪ] [US: ɪn ˈæn ɪ.ˈfekt.ɪv ˈweɪ]

eredményesen határozószó

effectively◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv.li] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv.li]

efficiently◼◻◻ adverb
[UK: ɪ.ˈfɪʃnt.li] [US: ə.ˈfɪ.ʃənt.li]

expeditiously◼◻◻ adverb
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪ.ʃə.sli] [US: ˌek.spə.ˈdɪ.ʃə.sli]

in an effective way adverb
[UK: ɪn ən ɪ.ˈfekt.ɪv ˈweɪ] [US: ɪn ˈæn ɪ.ˈfekt.ɪv ˈweɪ]

eredményesen elintéz ige

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eredményesen eljáró melléknév

expeditive adjective
[UK: ˈekspədɪtˌɪv] [US: ˈekspədɪtˌɪv]

eredményesen elvégez (vmit) ige

put something through verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ θruː] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ θruː]

eredményesen elvégez egy munkát

put a job through[UK: ˈpʊt ə dʒɒb θruː] [US: ˈpʊt ə ˈdʒɑːb θruː]

eredményesen intéz ige

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eredményesen irányít ige

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eredményesen konkurál vkvel

steal the show[UK: stiːl ðə ʃəʊ] [US: ˈstiːl ðə ˈʃoʊ]

eredményesen működik

give a good account of oneself[UK: ɡɪv ə ɡʊd əˈk.aʊnt əv wʌn.ˈself] [US: ˈɡɪv ə ˈɡʊd əˈk.aʊnt əv wʌn.ˈself]

eredményesen vezet ige

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

eredményesség főnév

efficiency◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ə.ˈfɪ.ʃən.si]

conclusiveness noun

efficacity noun
[UK: ˌefɪkˈasɪti] [US: ˌefɪkˈæsɪɾi]

successfulness noun
[UK: səkˈsɛsfʊlnəs ] [US: səkˈsɛsfəlnəs ]

eredményez ige

result◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈzʌlt] [US: rə.ˈzəlt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies